ઍક્ટિનિયમનો

ઍક્ટિનિયમનો (Ac)

chemical element with the atomic number of 89
Atomic Number89
Atomic Weight227
mass number205
Group3
Period7
Blockd
પ્રોટોન89 p+
neutron116 n0
ઈલેક્ટ્રોન89 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ac (ઍક્ટિનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
195 pm
molar volume
22.54 cm³/mol
Covalent Radius
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Van der Waals radius
247 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: ઍક્ટિનિયમનો0255075100125150175200225250pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5.380226 eV/particle
ionization energy of Ac (ઍક્ટિનિયમનો)
enthalpy of vaporization
292.9 kJ/mol
enthalpy of fusion
10.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
406 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ac (ઍક્ટિનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Ac (ઍક્ટિનિયમનો)
electron configuration[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ac (ઍક્ટિનિયમનો)
Orbital Diagram of Ac (ઍક્ટિનિયમનો)
oxidation number2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1.1
Electrophilicity Index
0.8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,473.15 K
Melting Point
1,323.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0.078
quantum number2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes0

205Ac

mass number205
neutron number116
relative atomic mass
205.015144152 ± 0.000063682 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 60 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2014
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

mass number206
neutron number117
relative atomic mass
206.014476477 ± 0.000069874 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25 ± 7 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

mass number207
neutron number118
relative atomic mass
207.011965967 ± 0.000060384 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
31 ± 8 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

208Ac

mass number208
neutron number119
relative atomic mass
208.011552251 ± 0.000069225 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
97 ± 15 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

mass number209
neutron number120
relative atomic mass
209.009495375 ± 0.000059953 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
94 ± 10 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

mass number210
neutron number121
relative atomic mass
210.009408625 ± 0.000066782 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
350 ± 40 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

mass number211
neutron number122
relative atomic mass
211.007668846 ± 0.000057706 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
213 ± 25 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

mass number212
neutron number123
relative atomic mass
212.007836442 ± 0.000023492 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
895 ± 28 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

mass number213
neutron number124
relative atomic mass
213.006592665 ± 0.000012522 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
738 ± 16 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

mass number214
neutron number125
relative atomic mass
214.0069064 ± 0.000014547 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

mass number215
neutron number126
relative atomic mass
215.006474061 ± 0.000013318 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
171 ± 10 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

mass number216
neutron number127
relative atomic mass
216.008749101 ± 0.000009908 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
440 ± 16 us
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

mass number217
neutron number128
relative atomic mass
217.009342325 ± 0.000012048 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.011111111111111
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
69 ± 4 ns
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

mass number218
neutron number129
relative atomic mass
218.01164886 ± 0.000061853 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1 ± 0.04 us
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ac

mass number219
neutron number130
relative atomic mass
219.012420425 ± 0.000055263 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.4 ± 1 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

mass number220
neutron number131
relative atomic mass
220.014754527 ± 0.000006579 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.36 ± 0.19 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

mass number221
neutron number132
relative atomic mass
221.015599721 ± 0.000061086 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52 ± 2 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Ac

mass number222
neutron number133
relative atomic mass
222.017844232 ± 0.000005044 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

mass number223
neutron number134
relative atomic mass
223.019135982 ± 0.000007457 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

mass number224
neutron number135
relative atomic mass
224.021722249 ± 0.000004389 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.78 ± 0.16 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

mass number225
neutron number136
relative atomic mass
225.023228601 ± 0.000005107 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.919 ± 0.0021 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

mass number226
neutron number137
relative atomic mass
226.026096999 ± 0.000003327 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.37 ± 0.12 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

mass number227
neutron number138
relative atomic mass
227.027750594 ± 0.000002068 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.772 ± 0.003 y
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1851
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

mass number228
neutron number139
relative atomic mass
228.031019685 ± 0.000002247 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.15 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1908
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ac

mass number229
neutron number140
relative atomic mass
229.032947 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
62.7 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ac

mass number230
neutron number141
relative atomic mass
230.036327 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
122 ± 3 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

mass number231
neutron number142
relative atomic mass
231.038393 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.5 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ac

mass number232
neutron number143
relative atomic mass
232.042034 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.98 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ac

mass number233
neutron number144
relative atomic mass
233.044346 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
143 ± 10 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ac

mass number234
neutron number145
relative atomic mass
234.048139 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45 ± 2 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Ac

mass number235
neutron number146
relative atomic mass
235.05084 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
62 ± 4 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Ac

mass number236
neutron number147
relative atomic mass
236.054988 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.5 ± 3.6 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Ac

mass number237
neutron number148
relative atomic mass
237.057993 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકAndré Debierne
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1899
etymologyGreek: akis, aktinos (ray).
ઉચ્ચારak-TIN-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.00000000055 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants