આર્ગૉનનો

આર્ગૉનનો (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
Atomic Number18
Atomic Weight39.948
mass number40
Group18
Period3
Blockp
પ્રોટોન18 p+
neutron22 n0
ઈલેક્ટ્રોન18 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ar (આર્ગૉનનો)

Physical Property

Atomic Radius
71 pm
molar volume
Covalent Radius
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
188 pm
density
0.001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: આર્ગૉનનો0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
369.2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
15.7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (આર્ગૉનનો)
enthalpy of vaporization
6.52 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 8
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ar (આર્ગૉનનો)
valence electron8
Lewis structure: Ar (આર્ગૉનનો)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ar (આર્ગૉનનો)
Orbital Diagram of Ar (આર્ગૉનનો)
oxidation number0
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
0.0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
87.302 K
Melting Point
83.81 K
critical pressure
4.863 MPa
critical temperature
150.687 K
triple point
83.8058 K
68.89 kPa
appearance
color
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
refractive index
1.000281
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.0177 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000024 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
319 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346.3 kJ/mol
polarizability
11.083 ± 0.007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.66
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

mass number29
neutron number11
relative atomic mass
29.040761 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

mass number30
neutron number12
relative atomic mass
30.023694 ± 0.000192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

mass number31
neutron number13
relative atomic mass
31.012158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

mass number32
neutron number14
relative atomic mass
31.997637824 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
98 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

mass number33
neutron number15
relative atomic mass
32.989925545 ± 0.00000043 Da
g-factor
-1.446 ± 0.012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
173 ± 2 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

mass number34
neutron number16
relative atomic mass
33.980270092 ± 0.000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
846.46 ± 0.35 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

mass number35
neutron number17
relative atomic mass
34.975257719 ± 0.00000073 Da
g-factor
0.42133333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.7756 ± 0.001 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.084 ± 0.015
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

mass number36
neutron number18
relative atomic mass
35.967545106 ± 0.000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0.3336 ± 0.021
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

mass number37
neutron number19
relative atomic mass
36.966776301 ± 0.000000221 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.011 ± 0.019 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.003
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

mass number38
neutron number20
relative atomic mass
37.962732102 ± 0.000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0629 ± 0.007
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

39Ar

mass number39
neutron number21
relative atomic mass
38.964313037 ± 0.000005367 Da
g-factor
-0.45428571428571 ± 0.0042857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
268 ± 8 y
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.116 ± 0.002
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

mass number40
neutron number22
relative atomic mass
39.96238312204 ± 0.00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99.6035 ± 0.025
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

41Ar

mass number41
neutron number23
relative atomic mass
40.96450057 ± 0.000000372 Da
g-factor
-0.37428571428571 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
109.61 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.042 ± 0.004
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

mass number42
neutron number24
relative atomic mass
41.963045737 ± 0.0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.9 ± 1.1 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

mass number43
neutron number25
relative atomic mass
42.965636056 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.4088 ± 0.0024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.37 ± 0.06 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.142 ± 0.014
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

mass number44
neutron number26
relative atomic mass
43.964923814 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.87 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

mass number45
neutron number27
relative atomic mass
44.968039731 ± 0.00000055 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.48 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

mass number46
neutron number28
relative atomic mass
45.968039244 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.4 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

mass number47
neutron number29
relative atomic mass
46.972767112 ± 0.0000013 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.23 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

mass number48
neutron number30
relative atomic mass
47.976001 ± 0.000018 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
415 ± 15 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

mass number49
neutron number31
relative atomic mass
48.981685 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
236 ± 8 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

mass number50
neutron number32
relative atomic mass
49.985797 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
106 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

mass number51
neutron number33
relative atomic mass
50.993033 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

mass number52
neutron number34
relative atomic mass
51.998519 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

mass number53
neutron number35
relative atomic mass
53.00729 ± 0.00075 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

mass number54
neutron number36
relative atomic mass
54.013484 ± 0.000859 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir William Ramsey, Baron Rayleigh
શોધનું સ્થળScotland
શોધની તારીખ1894
etymologyGreek: argos (inactive).
ઉચ્ચારAR-gon (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3.5 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.45 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
0.007 %
Abundance in Universe
0.02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432