Astatin

Astatin (At)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 85, một thành phần phóng xạ của nhóm halogen
Số nguyên tử85
Nguyên tử khối210
số khối191
Nhóm17
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton85 p+
Nơ tron106 n0
Electrons85 e-
Animated Mô hình Bohr of At (Astatin)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Bán kính van der Waals
202 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
9,31751 eV/particle
ionization energy of At (Astatin)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 7
Mô hình Bohr: At (Astatin)
Electron hóa trị7
Cấu trúc Lewis: At (Astatin)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Mô hình Bohr of At (Astatin)
Orbital Diagram of At (Astatin)
trạng thái oxy hóa-1, 1, 3, 5, 7
độ âm điện
2.2
Electrophilicity
2,8161454412824063 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
575,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearanceunknown, probably metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcHalôgen, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2P3/2
space group ()

Đồng vị của Astatin

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

191At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,004148081 ± 0,000017287 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

191At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,003140912 ± 0,000029922 Da
số khối192
g-factor
chu kỳ bán rã
11,5 ± 0,6 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2006
parity+

192At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,999927725 ± 0,000023222 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
29 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

193At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,999230816 ± 0,00002523 Da
số khối194
g-factor
chu kỳ bán rã
286 ± 7 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

194At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,99627448 ± 0,000010276 Da
số khối195
g-factor
3,2 ± 0,1
chu kỳ bán rã
290 ± 20 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

195At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,995799034 ± 0,000032458 Da
số khối196
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
chu kỳ bán rã
377 ± 4 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
ngày khám phá1967
parity+

196At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,993177353 ± 0,00000857 Da
số khối197
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
388,2 ± 5,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
ngày khám phá1967
parity-

197At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,992797864 ± 0,000005265 Da
số khối198
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
chu kỳ bán rã
4,47 ± 0,05 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ngày khám phá1967
parity+

198At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,990527715 ± 0,00000578 Da
số khối199
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
7,02 ± 0,12 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
ngày khám phá1967
parity-

199At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,990351099 ± 0,000026264 Da
số khối200
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
chu kỳ bán rã
43,2 ± 0,9 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
ngày khám phá1963
parity+

200At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,988417058 ± 0,000008786 Da
số khối201
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
85,2 ± 1,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
ngày khám phá1963
parity-

201At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,988625686 ± 0,000029631 Da
số khối202
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
chu kỳ bán rã
184 ± 1 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
ngày khám phá1961
parity+

202At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,986942904 ± 0,000011404 Da
số khối203
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
7,4 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
ngày khám phá1951
parity-

203At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,987251393 ± 0,000024335 Da
số khối204
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
chu kỳ bán rã
9,12 ± 0,11 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ngày khám phá1961
parity+

204At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,986060546 ± 0,000012941 Da
số khối205
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
26,9 ± 0,8 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ngày khám phá1951
parity-

205At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,986645768 ± 0,000014523 Da
số khối206
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
chu kỳ bán rã
30,6 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ngày khám phá1961
parity

206At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,985799715 ± 0,000013318 Da
số khối207
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
1,81 ± 0,03 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
ngày khám phá1951
parity-

207At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,986613011 ± 0,000009577 Da
số khối208
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
chu kỳ bán rã
1,63 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
ngày khám phá1950
parity+

208At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,986168701 ± 0,000005094 Da
số khối209
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
5,42 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ngày khám phá1951
parity-

209At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,987147423 ± 0,000008261 Da
số khối210
g-factor
0,944 ± 0,032
chu kỳ bán rã
8,1 ± 0,4 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ngày khám phá1949
parity

210At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,987496226 ± 0,000002929 Da
số khối211
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
chu kỳ bán rã
7,214 ± 0,007 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

211At Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,990737301 ± 0,000002559 Da
số khối212
g-factor
chu kỳ bán rã
314 ± 3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

212At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β (β decay)%

213At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,992936593 ± 0,000005258 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
125 ± 6 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

213At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,996372331 ± 0,000004274 Da
số khối214
g-factor
chu kỳ bán rã
558 ± 10 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

214At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,998651002 ± 0,000007116 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
37 ± 3 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1944
parity-

215At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,002422643 ± 0,000003837 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
300 ± 30 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

216At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%
ϵ (electron capture)%

217At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,004717794 ± 0,000005368 Da
số khối217
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
chu kỳ bán rã
32,6 ± 0,3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity-

217At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,008695941 ± 0,000012349 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
1,28 ± 0,06 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1943
parity-

218At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

219At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,011160587 ± 0,000003474 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
56 ± 3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity-

219At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,015433 ± 0,000015 Da
số khối220
g-factor
chu kỳ bán rã
3,71 ± 0,04 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

220At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,018017 ± 0,000015 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

221At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,022494 ± 0,000017 Da
số khối222
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 10 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity

222At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,025151 ± 0,000015 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
50 ± 7 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

223At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

224At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,029749 ± 0,000024 Da
số khối224
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 1,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

224At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,032528 ± 0,000322 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

225At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

226At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,037209 ± 0,000322 Da
số khối226
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

226At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

227At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,040183 ± 0,000322 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

227At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

228At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,04496 ± 0,000429 Da
số khối228
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

228At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

229At

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,048191 ± 0,000429 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

229At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 085 Astatine

lịch sử

được phát hiện bởiD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1940
từ nguyên họcGreek: astatos (unstable).
cách phát âmAS-teh-teen (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002