போரோன்

போரோன் (B)

5 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number5
Atomic Weight10.81
திணிவெண்11
Group13
Period2
Blockp
நேர்மின்னி5 p+
நொதுமி6 n0
எதிர்மின்னி5 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of B (போரோன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
85 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
85 pm
Metallic Radius
80 pm
ionic radius
1 pm
Crystal Radius
15 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
192 pm
அடர்த்தி
2.34 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: போரோன்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.279723 eV/particle
ionization energy
8.298019 eV/particle
ionization energy of B (போரோன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
504.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
23.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 3
போர் அணு மாதிரி: B (போரோன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி3
Lewis structure: B (போரோன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of B (போரோன்)
Orbital Diagram of B (போரோன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-5, -1, 0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.04
Electrophilicity Index
1.1470276511768214 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,273.15 K
Melting Point
2,350.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Black
appearanceblack-brown
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
27.4 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000006 1/K
molar heat capacity
11.087 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.026 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
மின் கடத்துதிறன்
0.0000000001 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
10,000 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000087 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000941 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000214
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Trigonal (TET)
lattice constant
8.73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
mechanical property
hardness
9.3 MPa
அமுங்குமை
320 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
16,200 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
20.5 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99.5 a₀
allotropeAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
Neutron cross section
760
Neutron Mass Absorption
2.4
குவாண்டம் எண்2P1/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Boron

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1180.35%1180.35%1019.65%1019.65%

6B

திணிவெண்6
neutron number1
relative atomic mass
6.0508 ± 0.00215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

7B

திணிவெண்7
neutron number2
relative atomic mass
7.029712 ± 0.000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
570 ± 14 ys
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

8B

திணிவெண்8
neutron number3
relative atomic mass
8.024607315 ± 0.000001073 Da
g-factor
0.51775 ± 0.00015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
771.9 ± 0.9 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.0643 ± 0.0014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

திணிவெண்9
neutron number4
relative atomic mass
9.013329645 ± 0.000000969 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 300 zs
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

10B

திணிவெண்10
neutron number5
relative atomic mass
10.012936862 ± 0.000000016 Da
g-factor
0.60015453333333 ± 0.00000026666666666667
natural abundance
19.65 ± 0.44
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.0846 ± 0.0002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

11B

திணிவெண்11
neutron number6
relative atomic mass
11.009305166 ± 0.000000013 Da
g-factor
1.792252 ± 0.00000066666666666667
natural abundance
80.35 ± 0.44
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.04059 ± 0.0001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity-

12B

திணிவெண்12
neutron number7
relative atomic mass
12.014352638 ± 0.000001418 Da
g-factor
1.003 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.2 ± 0.02 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.0132 ± 0.0003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

திணிவெண்13
neutron number8
relative atomic mass
13.017779981 ± 0.000001073 Da
g-factor
2.1185333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.16 ± 0.18 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0365 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

திணிவெண்14
neutron number9
relative atomic mass
14.02540401 ± 0.000022773 Da
g-factor
0.5925 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.36 ± 0.29 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.0297 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)

15B

திணிவெண்15
neutron number10
relative atomic mass
15.031087023 ± 0.000022575 Da
g-factor
1.7726666666667 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.18 ± 0.35 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0379 ± 0.0011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

திணிவெண்16
neutron number11
relative atomic mass
16.039841045 ± 0.000026373 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

17B

திணிவெண்17
neutron number12
relative atomic mass
17.046931399 ± 0.000219114 Da
g-factor
1.7 ± 0.013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.08 ± 0.05 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0385 ± 0.0015
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

திணிவெண்18
neutron number13
relative atomic mass
18.055601683 ± 0.00021918 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

19B

திணிவெண்19
neutron number14
relative atomic mass
19.064166 ± 0.000564 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.92 ± 0.13 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

திணிவெண்20
neutron number15
relative atomic mass
20.074505644 ± 0.000586538 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

21B

திணிவெண்21
neutron number16
relative atomic mass
21.084147485 ± 0.00059975 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Boron
Electron shell 005 Boron

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
location of discoveryEngland/France
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1808
சொற்பிறப்பியல்From Arabic and Persian words for borax.
pronunciationBO-ron (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
4.44 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00007 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00016 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238