باریم

باریم (Ba)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی56
عدد جرمی137.327
عدد جرمی138
گروه2
تناوب6
بلوکs
پروتون56 p+
نوترون82 n0
الکترون56 e-
Animated مدل بور of Ba (باریم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۲۱۵ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۹۶ pm
Metallic Radius
۱۹۸ pm
شعاع یونی
۱۳۵ pm
Crystal Radius
۱۴۹ pm
شعاع واندروالسی
۲۶۸ pm
density
۳٫۶۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: باریم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۱۴۴۶۲ eV/particle
ionization energy
۵٫۲۱۱۶۶۴ eV/particle
ionization energy of Ba (باریم)
آنتالپی تبخیر
۱۴۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۷٫۶۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۷۹٫۱ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 8, 2
مدل بور: Ba (باریم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ba (باریم)
آرایش اتمی[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced مدل بور of Ba (باریم)
Orbital Diagram of Ba (باریم)
عدد اکسایش1, 2
الکترونگاتیوی
0.89
Electrophilicity Index
۰٫۷۰۷۷۵۴۳۲۱۰۷۵۹۵۶۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۱۱۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۰۰۰٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۰۶ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۸٫۰۷ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۰۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲٫۹ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۳۵ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۳۹۶۶
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۵٫۰۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۲۵ MPa
مدول حجمی
۹٫۶ GPa
مدول برشی
۴٫۹ GPa
مدول یانگ
۱۳ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۱٬۶۲۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی خاکی, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۲۷۲ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱٫۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۲۷
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های باریم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

عدد جرمی113
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۵۷۳۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

عدد جرمی114
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۵۰۷۱۸۴۸۹ ± ۰٫۰۰۰۱۱۰۲۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۰ ± ۱۲۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

عدد جرمی115
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۴۷۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵۰ ± ۵۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

عدد جرمی116
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۴۱۶۲۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

عدد جرمی117
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۳۸۳۱۶۴۰۳ ± ۰٫۰۰۰۲۶۸۷۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۵ ± ۰٫۰۷ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

عدد جرمی118
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۳۳۲۲۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

عدد جرمی119
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۳۰۶۵۹۶۸۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۴۹۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۴ ± ۰٫۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

عدد جرمی120
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۲۶۰۴۴۹۹۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲۲۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

عدد جرمی121
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۲۴۰۵۲۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۱۵۲۳۳۳ Da
g-factor
۰٫۲۶۴ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۷ ± ۱٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۸۹ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

عدد جرمی122
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۱۹۹۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۵ ± ۰٫۱۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

عدد جرمی123
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۱۸۷۸۱۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۲ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷ ± ۰٫۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۵۷ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

عدد جرمی124
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۱۵۰۹۳۶۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

عدد جرمی125
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۱۴۴۷۱۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۸ Da
g-factor
۰٫۳۵۴ ± ۰٫۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳ ± ۰٫۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

عدد جرمی126
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۱۱۲۵۰۲۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۰ ± ۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

عدد جرمی127
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۱۱۰۹۱۲۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۱۹۲ Da
g-factor
۰٫۱۶۶۸ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۷ ± ۰٫۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

عدد جرمی128
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۸۳۵۲۴۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۳ ± ۰٫۰۵ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

129Ba

عدد جرمی129
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۸۶۸۳۴۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۲۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۳ ± ۰٫۱۱ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

عدد جرمی130
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۰۶۳۲۶۰۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۰۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۱ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

131Ba

عدد جرمی131
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۰۶۹۴۶۳۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۴۵ Da
g-factor
۱٫۴۱۶۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۵۲ ± ۰٫۰۱ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

عدد جرمی132
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۰۵۰۶۱۲۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

133Ba

عدد جرمی133
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۰۶۰۰۷۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۶۵ Da
g-factor
۱٫۵۴۳۸ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۵۳۷۹ ± ۰٫۰۰۱۶ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

134Ba

عدد جرمی134
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۰۴۵۰۸۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۴۲ ± ۰٫۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته+

135Ba

عدد جرمی135
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۰۵۶۸۸۴۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۳ Da
g-factor
۰٫۵۵۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۶٫۵۹ ± ۰٫۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۵۳ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1932
پاریته+

136Ba

عدد جرمی136
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۰۴۵۷۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷٫۸۵ ± ۰٫۲۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1932
پاریته+

137Ba

عدد جرمی137
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۰۵۸۲۷۲۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۶ Da
g-factor
۰٫۶۲۵ ± ۰٫۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۱۱٫۲۳ ± ۰٫۲۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۳۶ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1932
پاریته+

138Ba

عدد جرمی138
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۰۵۲۴۷۰۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷۱٫۷ ± ۰٫۲۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

139Ba

عدد جرمی139
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۰۸۸۴۱۱۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۷۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۸ ± ۰٫۰۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۲٫۹۳ ± ۰٫۰۹ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۵۵۲ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

140Ba

عدد جرمی140
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۱۰۶۰۸۲۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۷۵۳۴ ± ۰٫۰۰۲۱ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

141Ba

عدد جرمی141
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۱۴۴۰۳۶۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۰۹ Da
g-factor
‎−۰٫۲۲۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۲۷ ± ۰٫۰۷ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۳۷ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1945
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

142Ba

عدد جرمی142
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۱۶۴۳۲۹۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۳۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

143Ba

عدد جرمی143
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۲۰۶۲۵۱۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۵۳ Da
g-factor
۰٫۱۷۷۲ ± ۰٫۰۰۴۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۵ ± ۰٫۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۸۵ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1962
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

144Ba

عدد جرمی144
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۲۲۹۵۴۸۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۶۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۷۳ ± ۰٫۰۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

145Ba

عدد جرمی145
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۲۷۵۱۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۱۴ ± ۰٫۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۳۱ ± ۰٫۱۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۱۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

146Ba

عدد جرمی146
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۳۰۳۶۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۵ ± ۰٫۰۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

147Ba

عدد جرمی147
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۳۵۳۰۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۹۳ ± ۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

عدد جرمی148
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۳۸۲۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۲۰ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

عدد جرمی149
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۴۳۲۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴۹ ± ۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

عدد جرمی150
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۴۶۴۴۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵۸ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

عدد جرمی151
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۵۱۷۵۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۷ ± ۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

عدد جرمی152
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۵۵۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۹ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

عدد جرمی153
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۶۰۸۴۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۳ ± ۳۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2016
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

عدد جرمی154
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۶۴۶۵۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳ ± ۴۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
Barium 1

تاریخ

کاشفSir Humphrey Davy
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1808
ریشه‌شناسیGreek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۴۲۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۱۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۳ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۲۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425