બેરિયમનો

બેરિયમનો (Ba)

બેરિયમ એક સફેદ નરમ ધાતુ છે. એનો પરમાણુંભાર ૧૩૭.૩૭, પરમાણું ક્રમાંક ૫૬, ઘનતા ૩.૭૮, ગલનબિંદુ ૮૫૦ ડિગ્રી સે. અને
Atomic Number56
Atomic Weight137.327
mass number138
Group2
Period6
Blocks
પ્રોટોન56 p+
neutron82 n0
ઈલેક્ટ્રોન56 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ba (બેરિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
215 pm
molar volume
Covalent Radius
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Van der Waals radius
268 pm
density
3.62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: બેરિયમનો0306090120150180210240270pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
0.14462 eV/particle
ionization energy
5.211664 eV/particle
ionization energy of Ba (બેરિયમનો)
enthalpy of vaporization
142 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179.1 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 18, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ba (બેરિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Ba (બેરિયમનો)
electron configuration[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ba (બેરિયમનો)
Orbital Diagram of Ba (બેરિયમનો)
oxidation number1, 2
વિદ્યુતઋણતા
0.89
Electrophilicity Index
0.7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,118.15 K
Melting Point
1,000.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000206 1/K
molar heat capacity
28.07 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2.9 MS/m
electrical resistivity
0.00000035 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001552 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00003966
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
5.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.25 MPa
bulk modulus
9.6 GPa
shear modulus
4.9 GPa
Young's modulus
13 GPa
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
1,620 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.3
Neutron Mass Absorption
0.00027
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

mass number113
neutron number57
relative atomic mass
112.95737 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

mass number114
neutron number58
relative atomic mass
113.950718489 ± 0.000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
460 ± 125 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

mass number115
neutron number59
relative atomic mass
114.947482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
450 ± 50 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

mass number116
neutron number60
relative atomic mass
115.941621 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.3 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

mass number117
neutron number61
relative atomic mass
116.938316403 ± 0.000268749 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.75 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

mass number118
neutron number62
relative atomic mass
117.933226 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

mass number119
neutron number63
relative atomic mass
118.930659683 ± 0.000214997 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.4 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

mass number120
neutron number64
relative atomic mass
119.926044997 ± 0.000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24 ± 2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

mass number121
neutron number65
relative atomic mass
120.924052286 ± 0.000152333 Da
g-factor
0.264 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.7 ± 1.5 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.89 ± 0.13
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

mass number122
neutron number66
relative atomic mass
121.919904 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.95 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

mass number123
neutron number67
relative atomic mass
122.91878106 ± 0.000013 Da
g-factor
-0.272 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.7 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.57 ± 0.13
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

mass number124
neutron number68
relative atomic mass
123.915093627 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

mass number125
neutron number69
relative atomic mass
124.91447184 ± 0.0000118 Da
g-factor
0.354 ± 0.024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.3 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

mass number126
neutron number70
relative atomic mass
125.911250202 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
100 ± 2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

mass number127
neutron number71
relative atomic mass
126.911091272 ± 0.000012192 Da
g-factor
0.1668 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.7 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

mass number128
neutron number72
relative atomic mass
127.908352446 ± 0.000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.43 ± 0.05 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

mass number129
neutron number73
relative atomic mass
128.908683409 ± 0.000011276 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.23 ± 0.11 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

mass number130
neutron number74
relative atomic mass
129.906326002 ± 0.000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0.11 ± 0.01
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

mass number131
neutron number75
relative atomic mass
130.906946315 ± 0.000000445 Da
g-factor
1.4166 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.52 ± 0.01 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

mass number132
neutron number76
relative atomic mass
131.905061231 ± 0.00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0.1 ± 0.01
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

mass number133
neutron number77
relative atomic mass
132.906007443 ± 0.000001065 Da
g-factor
1.5438 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.5379 ± 0.0016 y
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

mass number134
neutron number78
relative atomic mass
133.904508249 ± 0.000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2.42 ± 0.15
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

135Ba

mass number135
neutron number79
relative atomic mass
134.905688447 ± 0.000000263 Da
g-factor
0.55873333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
6.59 ± 0.1
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.153 ± 0.002
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

136Ba

mass number136
neutron number80
relative atomic mass
135.9045758 ± 0.000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7.85 ± 0.24
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

137Ba

mass number137
neutron number81
relative atomic mass
136.905827207 ± 0.000000266 Da
g-factor
0.625 ± 0.00013333333333333
natural abundance
11.23 ± 0.23
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.236 ± 0.003
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

138Ba

mass number138
neutron number82
relative atomic mass
137.905247059 ± 0.000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71.7 ± 0.29
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1925
પૅરિટી+

139Ba

mass number139
neutron number83
relative atomic mass
138.908841164 ± 0.000000271 Da
g-factor
-0.278 ± 0.0014285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
82.93 ± 0.09 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.552 ± 0.013
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

mass number140
neutron number84
relative atomic mass
139.910608231 ± 0.00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.7534 ± 0.0021 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

mass number141
neutron number85
relative atomic mass
140.914403653 ± 0.000005709 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.27 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.437 ± 0.01
શોધની તારીખ1945
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

mass number142
neutron number86
relative atomic mass
141.916432904 ± 0.000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.6 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

mass number143
neutron number87
relative atomic mass
142.920625149 ± 0.000007253 Da
g-factor
0.1772 ± 0.0044
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.5 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.85 ± 0.02
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

mass number144
neutron number88
relative atomic mass
143.922954821 ± 0.000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.73 ± 0.08 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

mass number145
neutron number89
relative atomic mass
144.9275184 ± 0.0000091 Da
g-factor
-0.114 ± 0.0028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.31 ± 0.16 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

mass number146
neutron number90
relative atomic mass
145.9303632 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.15 ± 0.04 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

mass number147
neutron number91
relative atomic mass
146.9353039 ± 0.0000212 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
893 ± 1 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

mass number148
neutron number92
relative atomic mass
147.938223 ± 0.0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
620 ± 5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

mass number149
neutron number93
relative atomic mass
148.943284 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
349 ± 4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

mass number150
neutron number94
relative atomic mass
149.9464411 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
258 ± 5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

mass number151
neutron number95
relative atomic mass
150.951755 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
167 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

mass number152
neutron number96
relative atomic mass
151.95533 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
139 ± 8 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

mass number153
neutron number97
relative atomic mass
152.960848 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
113 ± 39 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

mass number154
neutron number98
relative atomic mass
153.964659 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
53 ± 48 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir Humphrey Davy
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1808
etymologyGreek: barys (heavy or dense).
ઉચ્ચારBAR-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
425 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.013 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00003 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00027 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.000001 %
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425