பெரிலியம்

பெரிலியம் (Be)

chemical element with symbol Be and atomic number 4
Atomic Number4
Atomic Weight9.0121831
திணிவெண்9
Group2
Period2
Blocks
நேர்மின்னி4 p+
நொதுமி5 n0
எதிர்மின்னி4 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Be (பெரிலியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
105 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
153 pm
அடர்த்தி
1.85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பெரிலியம்0102030405060708090100110120130140150160pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
9.322699 eV/particle
ionization energy of Be (பெரிலியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
309 kJ/mol
enthalpy of fusion
12.21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 2
போர் அணு மாதிரி: Be (பெரிலியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Be (பெரிலியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Be (பெரிலியம்)
Orbital Diagram of Be (பெரிலியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.57
Electrophilicity Index
0.5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,741.15 K
Melting Point
1,560.15 K
critical pressure
critical temperature
5,205.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Slate Gray
appearancewhite-gray metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000113 1/K
molar heat capacity
16.443 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
25 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000003999999999998 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.026 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000126 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000001136 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00002328
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
அமுங்குமை
130 GPa
shear modulus
132 GPa
யங்கின் மட்டு
287 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.032
ஒலியின் விரைவு
13,000 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
37.74 ± 0.03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.0092
Neutron Mass Absorption
0.00003
குவாண்டம் எண்1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes11
Natural Isotopes1

5Be

திணிவெண்5
neutron number1
relative atomic mass
5.03987 ± 0.00215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

6Be

திணிவெண்6
neutron number2
relative atomic mass
6.019726409 ± 0.000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 0.3 zs
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

திணிவெண்7
neutron number3
relative atomic mass
7.016928714 ± 0.000000076 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53.22 ± 0.06 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

திணிவெண்8
neutron number4
relative atomic mass
8.005305102 ± 0.000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81.9 ± 3.7 as
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

திணிவெண்9
neutron number5
relative atomic mass
9.012183062 ± 0.000000082 Da
g-factor
-0.78495333333333 ± 0.0000033333333333333
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0529 ± 0.0004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity-

10Be

திணிவெண்10
neutron number6
relative atomic mass
10.013534692 ± 0.000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.387 ± 0.012 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

திணிவெண்11
neutron number7
relative atomic mass
11.02166108 ± 0.000000255 Da
g-factor
-3.3632 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.76 ± 0.07 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

திணிவெண்12
neutron number8
relative atomic mass
12.026922082 ± 0.000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.46 ± 0.05 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

திணிவெண்13
neutron number9
relative atomic mass
13.036134506 ± 0.000010929 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1 ± 0.7 zs
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

14Be

திணிவெண்14
neutron number10
relative atomic mass
14.04289292 ± 0.00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.53 ± 0.27 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

திணிவெண்15
neutron number11
relative atomic mass
15.053490215 ± 0.00017799 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
790 ± 270 ys
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

திணிவெண்16
neutron number12
relative atomic mass
16.061672036 ± 0.00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
650 ± 130 ys
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Fredrich Wöhler, A.A.Bussy
location of discoveryGermany/France
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1798
சொற்பிறப்பியல்Greek: beryllos, "beryl" (a mineral).
pronunciationbeh-RIL-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.8 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000056 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00000004 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000029 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088