બોરિયમનો

બોરિયમનો (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
Atomic Number107
Atomic Weight274
mass number260
Group7
Period7
Blockd
પ્રોટોન107 p+
neutron153 n0
ઈલેક્ટ્રોન107 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bh (બોરિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
37.1 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Bh (બોરિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Bh (બોરિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Bh (બોરિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bh (બોરિયમનો)
Orbital Diagram of Bh (બોરિયમનો)
oxidation number7
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number6S5/2
space group ()

Isotopes of Bohrium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

260Bh

mass number260
neutron number153
relative atomic mass
260.121443 ± 0.000211 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41 ± 14 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

mass number261
neutron number154
relative atomic mass
261.121395733 ± 0.000193026 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.8 ± 3.2 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

mass number262
neutron number155
relative atomic mass
262.122654688 ± 0.000099919 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
84 ± 11 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

mass number263
neutron number156
relative atomic mass
263.122916 ± 0.000328 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

264Bh

mass number264
neutron number157
relative atomic mass
264.124486 ± 0.00019 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.07 ± 0.21 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

mass number265
neutron number158
relative atomic mass
265.124955 ± 0.000257 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.19 ± 0.52 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

266Bh

mass number266
neutron number159
relative atomic mass
266.12679 ± 0.000175 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.6 ± 2.2 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

mass number267
neutron number160
relative atomic mass
267.127499 ± 0.000282 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 10 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Bh

mass number268
neutron number161
relative atomic mass
268.129584 ± 0.00041 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

mass number269
neutron number162
relative atomic mass
269.130411 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

270Bh

mass number270
neutron number163
relative atomic mass
270.133366 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8 ± 3 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Bh

mass number271
neutron number164
relative atomic mass
271.135115 ± 0.000412 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.9 ± 1.9 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

272Bh

mass number272
neutron number165
relative atomic mass
272.138259 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.3 ± 1.8 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Bh

mass number273
neutron number166
relative atomic mass
273.140294 ± 0.000703 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

mass number274
neutron number167
relative atomic mass
274.143599 ± 0.00062 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
57 ± 27 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Bh

mass number275
neutron number168
relative atomic mass
275.145766 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

276Bh

mass number276
neutron number169
relative atomic mass
276.149169 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

mass number277
neutron number170
relative atomic mass
277.151477 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

mass number278
neutron number171
relative atomic mass
278.154988 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1976
etymologyNamed in honor of Niels Bohr
ઉચ્ચારneels-BOR-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants