มอหเรียม

มอหเรียม (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
เลขอะตอม107
มวลอะตอม274
เลขมวล260
หมู่7
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน107 p+
นิวตรอน153 n0
อิเล็กตรอน107 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bh (มอหเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
37.1 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Bh (มอหเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Bh (มอหเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Bh (มอหเรียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bh (มอหเรียม)
Orbital Diagram of Bh (มอหเรียม)
สถานะออกซิเดชัน7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number6S5/2
space group ()

Isotopes of Bohrium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร19
Natural Isotopes0

260Bh

เลขมวล260
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
260.121443 ± 0.000211 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41 ± 14 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

เลขมวล261
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
261.121395733 ± 0.000193026 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.8 ± 3.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

เลขมวล262
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
262.122654688 ± 0.000099919 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
84 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

เลขมวล263
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
263.122916 ± 0.000328 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

264Bh

เลขมวล264
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
264.124486 ± 0.00019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.07 ± 0.21 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

เลขมวล265
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
265.124955 ± 0.000257 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.52 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

266Bh

เลขมวล266
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
266.12679 ± 0.000175 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 2.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

เลขมวล267
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
267.127499 ± 0.000282 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 10 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Bh

เลขมวล268
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
268.129584 ± 0.00041 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

เลขมวล269
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
269.130411 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

270Bh

เลขมวล270
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
270.133366 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 3 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Bh

เลขมวล271
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
271.135115 ± 0.000412 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 1.9 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

272Bh

เลขมวล272
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
272.138259 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 1.8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Bh

เลขมวล273
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
273.140294 ± 0.000703 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

เลขมวล274
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
274.143599 ± 0.00062 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57 ± 27 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Bh

เลขมวล275
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
275.145766 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

276Bh

เลขมวล276
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
276.149169 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

เลขมวล277
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
277.151477 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

เลขมวล278
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
278.154988 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1976
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Niels Bohr
pronunciationneels-BOR-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Bh
 • element 107
 • Borium
 • unnilseptium
 • Uns

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลbohrium
 • ฝรั่งเศสbohrium
 • อังกฤษbohrium
 • รัสเซียборий
 • นอร์เวย์นีนอสก์bohrium
 • เยอรมันBohrium
 • สเปนbohrio
 • ดัตช์bohrium
 • สวีเดนbohrium
 • เดนมาร์กbohrium
 • ฟินแลนด์bohrium
 • อิตาลีbohrio
 • โปรตุเกสbóhrio
 • อัมฮาราቦህሪየም
 • อารากอนBohrio
 • อาหรับبوريوم
 • อาเซอร์ไบจานBorium
 • เบลารุสБорый
 • บัลแกเรียборий
 • บังกลาবোহরিয়াম
 • บอสเนียborij
 • คาตาลันbohri
 • คอร์ซิกาBohriu
 • เช็กbohrium
 • ชูวัชБори
 • เวลส์Bohriwm
 • กรีกμπόριο
 • เอสเปรันโตboriumo
 • เอสโตเนียbohrium
 • บาสก์bohrio
 • เปอร์เซียبوریم
 • ฟรูลีBohri
 • ไอริชbóiriam
 • กาลิเซียbohrio
 • มานซ์Bohrium
 • จีนแคะbohrium
 • ฮิบรูבוהריום
 • ฮินดีฟิจิBohrium
 • โครเอเชียborij
 • เฮติครีโอลBòryòm
 • ฮังการีbohrium
 • อาร์เมเนียբորիում
 • อินเตอร์ลิงกัวbohrium
 • อินโดนีเซียbohrium
 • อีโดboriumo
 • ญี่ปุ่นボーリウム
 • โลชบันjinmrbori
 • ชวาBohrium
 • คาซัคБорий
 • กันนาดาಬೊಹ್ರಿಯಮ್
 • เกาหลี보륨
 • เคิร์ดBohriyûm
 • โกมิБорий
 • ละตินbohrium
 • ลักเซมเบิร์กBohrium
 • ลิกูเรียBohrio
 • ลิทัวเนียboris
 • ลัตเวียborijs
 • มาลายาลัมബോറിയം
 • มราฐีबोहरियम
 • มารีตะวันตกБорий
 • มาเลย์Bohrium
 • โปแลนด์bohr
 • เคชวาBohriyu
 • โรมาเนียbohriu
 • ซิซิลีboriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBorijum
 • สโลวักbohrium
 • สโลวีเนียborij
 • เซอร์เบียборијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Bohrium
 • สวาฮีลีBohri
 • ตากาล็อกBoryo
 • ตุรกีbohriyum
 • อุยกูร์بوھرىي
 • ยูเครนборій
 • อูรดูبورئیم
 • เวปส์Borii
 • เวียดนามbohri
 • วาเรย์Bohryo
 • คัลมืยค์Борум
 • โยรูบาBohriomu
 • จีน𨨏
 • เบรตันBohriom
 • เซบูBohryo
 • มาซิโดเนียбориум
 • เคิร์ดตอนกลางبۆریۆم
 • คุชราตબોહ્રીયમ
 • โอดิยาବୋଃରିଅମ
 • อ็อกซิตันbòhri
 • ตาตาร์борий
 • ลาฮ์นดาبوہریم
 • ทมิฬபோரியம்
 • ฮินดีबोरियम
 • โซมาลีBohriyaam
 • เนวาร์बोरियम
 • แอลเบเนียbohriumi
 • อุซเบกBoriy
 • กวางตุ้ง𨨏
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Борыюм
 • อาโรมาเนียBohriu
 • คีร์กีซБорий
 • ลิมเบิร์กBohrium
 • สันสกฤตबोरियम
 • มอลตาbohrju
 • เนปาลबोरियम
 • เกลิกสกอตBohrium
 • บาลีबोरियम
 • เตลูกูబోరియం
 • cdoBohrium
 • จีนมินหนานBohrium
 • อัสตูเรียสBohriu
 • จีน (ตัวเต็ม)𨨏
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)bohrium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨨏
 • จีน (จีน)𬭛
 • จีน (ตัวย่อ)𬭛
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨨏
 • จีน (มาเลเซีย)𬭛
 • จีน (สิงคโปร์)𬭛
 • จีน (ไต้หวัน)𨨏
 • โปรตุเกส (บราซิล)bóhrio
 • ทิเบตབོཧ་རིམ།
 • จีนคลาสสิก𨨏
 • kbpBɔrɩyɔm
 • มองโกเลียбори
 • แอฟริกานส์Bohrium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาborio
 • ฟริเซียนเหนือBohrium
 • โภชปุรีबोरियम
 • โวลาพึคbohrin
 • ไอซ์แลนด์bórín
 • ทาจิกБорий
 • จอร์เจียბორიუმი
 • จีนอู๋𬭛
 • ซาร์เดญาBòhriu
 • พม่าဘိုဟ်ရီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกبوهريوم
 • บัชคีร์Борий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بوريوم
 • พัชโตبوهريوم
 • คอร์นิชBohriom
 • บาหลีBohrium
 • บิกอลBoryo