બર્ક્લિયમનો

બર્ક્લિયમનો (Bk)

અણુ ક્રમાંક ૯૭ વાળુ એક રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number97
Atomic Weight247
mass number233
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન97 p+
neutron136 n0
ઈલેક્ટ્રોન97 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bk (બર્ક્લિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
244 pm
density
14.78 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Bk (બર્ક્લિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Bk (બર્ક્લિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Bk (બર્ક્લિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bk (બર્ક્લિયમનો)
Orbital Diagram of Bk (બર્ક્લિયમનો)
oxidation number2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,259.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

233Bk

mass number233
neutron number136
relative atomic mass
233.056652 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40 ± 30 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

mass number234
neutron number137
relative atomic mass
234.057322 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20 ± 5 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

mass number235
neutron number138
relative atomic mass
235.056651 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

mass number236
neutron number139
relative atomic mass
236.057479 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26 ± 10 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

mass number237
neutron number140
relative atomic mass
237.057123 ± 0.000247 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

mass number238
neutron number141
relative atomic mass
238.058204 ± 0.000275 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

mass number239
neutron number142
relative atomic mass
239.058239 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

mass number240
neutron number143
relative atomic mass
240.059758 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.8 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

mass number241
neutron number144
relative atomic mass
241.060098 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.6 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

mass number242
neutron number145
relative atomic mass
242.061999 ± 0.000144 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 1.3 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

mass number243
neutron number146
relative atomic mass
243.063005905 ± 0.000004856 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.6 ± 0.2 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

mass number244
neutron number147
relative atomic mass
244.065178969 ± 0.000015457 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.02 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

mass number245
neutron number148
relative atomic mass
245.066359814 ± 0.000001923 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.95 ± 0.03 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

mass number246
neutron number149
relative atomic mass
246.0686713 ± 0.000064433 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

mass number247
neutron number150
relative atomic mass
247.070305889 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.38 ± 0.25 ky
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

mass number248
neutron number151
relative atomic mass
248.073141689 ± 0.000053739 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

mass number249
neutron number152
relative atomic mass
249.074983118 ± 0.000001339 Da
g-factor
0.57142857142857 ± 0.11428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
327.2 ± 0.3 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

mass number250
neutron number153
relative atomic mass
250.078317195 ± 0.00000311 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.212 ± 0.005 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

mass number251
neutron number154
relative atomic mass
251.080760555 ± 0.000011523 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55.6 ± 1.1 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

mass number252
neutron number155
relative atomic mass
252.08431 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1988
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

mass number253
neutron number156
relative atomic mass
253.08688 ± 0.000385 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)

254Bk

mass number254
neutron number157
relative atomic mass
254.0906 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
Berkelium metal

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1949
etymologyNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
ઉચ્ચારBURK-li-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants