ბერკლიუმი

ბერკლიუმი (Bk)

ქიმიური ელემენტი
Atomic Number97
Atomic Weight247
mass number233
Group
Period7
Blockf
პროტონი97 p+
ნეიტრონი136 n0
ელექტრონი97 e-
Animated ბორის მოდელი of Bk (ბერკლიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
168 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
244 pm
density
14,78 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Bk (ბერკლიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
ბორის მოდელი: Bk (ბერკლიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Bk (ბერკლიუმი)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Bk (ბერკლიუმი)
Orbital Diagram of Bk (ბერკლიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 259,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

233Bk

mass number233
neutron number136
relative atomic mass
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
40 ± 30 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2015
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

mass number234
neutron number137
relative atomic mass
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20 ± 5 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2003
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

mass number235
neutron number138
relative atomic mass
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

mass number236
neutron number139
relative atomic mass
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26 ± 10 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

mass number237
neutron number140
relative atomic mass
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

mass number238
neutron number141
relative atomic mass
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,08 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

mass number239
neutron number142
relative atomic mass
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

mass number240
neutron number143
relative atomic mass
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,8 ± 0,8 m
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

mass number241
neutron number144
relative atomic mass
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 0,4 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2003
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

mass number242
neutron number145
relative atomic mass
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 1,3 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

mass number243
neutron number146
relative atomic mass
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 0,2 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

mass number244
neutron number147
relative atomic mass
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,02 ± 0,03 h
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

mass number245
neutron number148
relative atomic mass
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,95 ± 0,03 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

mass number246
neutron number149
relative atomic mass
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,8 ± 0,02 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

mass number247
neutron number150
relative atomic mass
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,38 ± 0,25 ky
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

mass number248
neutron number151
relative atomic mass
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

mass number249
neutron number152
relative atomic mass
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
327,2 ± 0,3 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

mass number250
neutron number153
relative atomic mass
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,212 ± 0,005 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

251Bk

mass number251
neutron number154
relative atomic mass
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55,6 ± 1,1 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

252Bk

mass number252
neutron number155
relative atomic mass
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,8 ± 0,5 m
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1988
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

mass number253
neutron number156
relative atomic mass
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1991
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

254Bk

mass number254
neutron number157
relative atomic mass
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Berkelium metal

ისტორია

აღმომჩენიG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1949
ეტიმოლოგიაNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants