பெர்கெலியம்

பெர்கெலியம் (Bk)

element with the atomic number of 97
Atomic Number97
Atomic Weight247
திணிவெண்233
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி97 p+
நொதுமி136 n0
எதிர்மின்னி97 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Bk (பெர்கெலியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
244 pm
அடர்த்தி
14.78 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Bk (பெர்கெலியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Bk (பெர்கெலியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Bk (பெர்கெலியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Bk (பெர்கெலியம்)
Orbital Diagram of Bk (பெர்கெலியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,259.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearancesilvery
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

233Bk

திணிவெண்233
neutron number136
relative atomic mass
233.056652 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40 ± 30 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

திணிவெண்234
neutron number137
relative atomic mass
234.057322 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 5 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity-

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

திணிவெண்235
neutron number138
relative atomic mass
235.056651 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

திணிவெண்236
neutron number139
relative atomic mass
236.057479 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26 ± 10 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

திணிவெண்237
neutron number140
relative atomic mass
237.057123 ± 0.000247 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

திணிவெண்238
neutron number141
relative atomic mass
238.058204 ± 0.000275 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.08 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

திணிவெண்239
neutron number142
relative atomic mass
239.058239 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

திணிவெண்240
neutron number143
relative atomic mass
240.059758 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.8 ± 0.8 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

திணிவெண்241
neutron number144
relative atomic mass
241.060098 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.4 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

திணிவெண்242
neutron number145
relative atomic mass
242.061999 ± 0.000144 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 1.3 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

திணிவெண்243
neutron number146
relative atomic mass
243.063005905 ± 0.000004856 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.2 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

திணிவெண்244
neutron number147
relative atomic mass
244.065178969 ± 0.000015457 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.02 ± 0.03 h
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

திணிவெண்245
neutron number148
relative atomic mass
245.066359814 ± 0.000001923 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.95 ± 0.03 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

திணிவெண்246
neutron number149
relative atomic mass
246.0686713 ± 0.000064433 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.02 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

திணிவெண்247
neutron number150
relative atomic mass
247.070305889 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.38 ± 0.25 ky
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

திணிவெண்248
neutron number151
relative atomic mass
248.073141689 ± 0.000053739 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

திணிவெண்249
neutron number152
relative atomic mass
249.074983118 ± 0.000001339 Da
g-factor
0.57142857142857 ± 0.11428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
327.2 ± 0.3 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

திணிவெண்250
neutron number153
relative atomic mass
250.078317195 ± 0.00000311 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.212 ± 0.005 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

திணிவெண்251
neutron number154
relative atomic mass
251.080760555 ± 0.000011523 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55.6 ± 1.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

திணிவெண்252
neutron number155
relative atomic mass
252.08431 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.5 m
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

திணிவெண்253
neutron number156
relative atomic mass
253.08688 ± 0.000385 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

254Bk

திணிவெண்254
neutron number157
relative atomic mass
254.0906 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Berkelium metal

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
சொற்பிறப்பியல்Named after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants