เบอร์คีเลียม

เบอร์คีเลียม (Bk)

element with the atomic number of 97
เลขอะตอม97
มวลอะตอม247
เลขมวล233
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน97 p+
นิวตรอน136 n0
อิเล็กตรอน97 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bk (เบอร์คีเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
244 pm
ความหนาแน่น
14.78 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Bk (เบอร์คีเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Bk (เบอร์คีเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Bk (เบอร์คีเลียม)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bk (เบอร์คีเลียม)
Orbital Diagram of Bk (เบอร์คีเลียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,259.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Natural Isotopes0

233Bk

เลขมวล233
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
233.056652 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40 ± 30 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

เลขมวล234
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
234.057322 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

เลขมวล235
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
235.056651 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

เลขมวล236
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
236.057479 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 10 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

เลขมวล237
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
237.057123 ± 0.000247 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

เลขมวล238
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
238.058204 ± 0.000275 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

เลขมวล239
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
239.058239 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

เลขมวล240
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
240.059758 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.8 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

เลขมวล241
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
241.060098 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

เลขมวล242
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
242.061999 ± 0.000144 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 1.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

เลขมวล243
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
243.063005905 ± 0.000004856 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.2 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

เลขมวล244
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
244.065178969 ± 0.000015457 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.02 ± 0.03 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

เลขมวล245
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
245.066359814 ± 0.000001923 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.95 ± 0.03 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

เลขมวล246
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
246.0686713 ± 0.000064433 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

เลขมวล247
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
247.070305889 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.25 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

เลขมวล248
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
248.073141689 ± 0.000053739 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

เลขมวล249
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
249.074983118 ± 0.000001339 Da
g-factor
0.57142857142857 ± 0.11428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
327.2 ± 0.3 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

เลขมวล250
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
250.078317195 ± 0.00000311 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.212 ± 0.005 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

เลขมวล251
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
251.080760555 ± 0.000011523 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.6 ± 1.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

เลขมวล252
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
252.08431 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

เลขมวล253
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
253.08688 ± 0.000385 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

254Bk

เลขมวล254
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
254.0906 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Berkelium metal

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1949
ศัพทมูลวิทยาNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Bk
 • element 97
 • 97Bk

การแปล

 • ฝรั่งเศสberkélium
 • อังกฤษberkelium
 • เยอรมันBerkelium
 • อัมฮาราበርከሊየም
 • อาหรับبركيليوم
 • อาเซอร์ไบจานBerklium
 • เบลารุสБерклій
 • บังกลาবার্কিলিয়াম
 • บอสเนียberkelij
 • คาตาลันberkeli
 • คอร์ซิกาBerkeliu
 • เช็กberkelium
 • ชูวัชБеркли
 • เวลส์Berceliwm
 • เดนมาร์กberkelium
 • กรีกμπερκέλιο
 • เอสเปรันโตberkelio
 • สเปนberkelio
 • เอสโตเนียberkeelium
 • บาสก์berkelio
 • เปอร์เซียبرکلیم
 • ฟินแลนด์berkelium
 • ฟรูลีBerkeli
 • ไอริชbeircéiliam
 • กาลิเซียBerquelio
 • มานซ์Berkelium
 • จีนแคะberkelium
 • ฮิบรูברקליום
 • ฮินดีฟิจิBerkelium
 • โครเอเชียberkelij
 • เฮติครีโอลBèkelyòm
 • ฮังการีberkélium
 • อาร์เมเนียբերկլիում
 • อินเตอร์ลิงกัวberkelium
 • อินโดนีเซียberkelium
 • อีโดberkelio
 • อิตาลีberkelio
 • ญี่ปุ่นバークリウム
 • โลชบันjinmrberkeli
 • ชวาBerkelium
 • กันนาดาಬೆರ್ಕೆಲಿಯಮ್
 • เกาหลี버클륨
 • โกมิБерклий
 • ละตินberkelium
 • ลักเซมเบิร์กBerkelium
 • ลิกูเรียBerchelio
 • ลิทัวเนียberklis
 • ลัตเวียberklijs
 • มาลายาลัมബെർകിലിയം
 • มองโกเลียберкли
 • มราฐีबर्किलियम
 • มารีตะวันตกБерклий
 • มาเลย์Berkelium
 • พม่าဘာကီလီယမ်
 • ดัตช์berkelium
 • นอร์เวย์นีนอสก์berkelium
 • โปแลนด์berkel
 • โปรตุเกสberquélio
 • เคชวาBerkelyu
 • โรมาเนียberkeliu
 • รัสเซียберклий
 • ซาคาБеркелиум
 • ซิซิลีbircheliu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBerklijum
 • สโลวักberkélium
 • สโลวีเนียberkelij
 • เซอร์เบียберклијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Berkelium
 • สวีเดนberkelium
 • ตากาล็อกBerkelyo
 • ตุรกีberkelyum
 • อุยกูร์بېركېلىي
 • ยูเครนберклій
 • อูรดูبرکیلیئم
 • เวปส์Berklii
 • เวียดนามberkeli
 • วาเรย์Berkelyo
 • คัลมืยค์Берклиүм
 • โยรูบาBẹ́rkẹ́líọ̀m
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลberkelium
 • ลาฮ์นดาبرکیلیم
 • เบรตันBerkeliom
 • เซบูBerkelyo
 • มาซิโดเนียберклиум
 • เคิร์ดตอนกลางبەرکیلیۆم
 • คาซัคБерклий
 • คุชราตબર્કેલીયમ
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Berkelium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Berkelium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)berkelium
 • โอดิยาବର୍କେଲିଅମ
 • โปรตุเกส (บราซิล)berquélio
 • กวางตุ้ง
 • ฮินดีबर्केलियम
 • บัลแกเรียберклий
 • ตาตาร์Берклий
 • ทมิฬபெர்க்கிலியம்
 • พีดมอนต์Berkeli
 • เนวาร์बर्केलियम
 • แอลเบเนียBerkeliumi
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียBerkeliu
 • อุซเบกBerkliy
 • ปัญจาบਬਰਕੀਲੀਅਮ
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Бэркль
 • คีร์กีซБерклий
 • เนปาลबर्क्लियम
 • แฟโรBerkelium
 • สันสกฤตबर्केलियम
 • มอลตาberkelju
 • เกลิกสกอตBercelium
 • บาลีबर्केलियम
 • เตลูกูబెర్కీలియం
 • ลิมเบิร์กBerkelium
 • cdoBerkelium
 • จีนมินหนานBerkelium
 • อัสตูเรียสBerkelio
 • โภชปุรีबर्केलियम
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จอร์เจียბერკელიუმი
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาbercelio
 • แอฟริกานส์Berkelium
 • ฟริเซียนเหนือBerkeelium
 • โวลาพึคberkelin
 • ทาจิกБерклий
 • จีนคลาสสิก
 • oloBerklii
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาBerchèliu
 • สวาฮีลีBerkeli
 • อาหรับโมร็อกโกبيركيليوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بركيليوم
 • พัชโตبېرکېليوم
 • คอร์นิชBerkeliom
 • บาหลีBerkélium
 • ซูลูImBeke