Beckeli

Beckeli (Bk)

element with the atomic number of 97
Số nguyên tử97
Nguyên tử khối247
số khối233
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton97 p+
Nơ tron136 n0
Electrons97 e-
Animated Mô hình Bohr of Bk (Beckeli)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Bán kính van der Waals
244 pm
mật độ
14,78 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Bk (Beckeli)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Mô hình Bohr: Bk (Beckeli)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Bk (Beckeli)
Cấu hình electron[Rn] 5f9 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Bk (Beckeli)
Orbital Diagram of Bk (Beckeli)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.259,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearancesilvery
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Berkeli

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền22
Radioactive Isotopes22

233Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,056652 ± 0,00025 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
40 ± 30 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

233Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

234Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,057322 ± 0,000164 Da
số khối234
g-factor
chu kỳ bán rã
20 ± 5 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity-

234Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,056651 ± 0,00043 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

235Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

236Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,057479 ± 0,000387 Da
số khối236
g-factor
chu kỳ bán rã
26 ± 10 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

236Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,057123 ± 0,000247 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

237Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

238Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,058204 ± 0,000275 Da
số khối238
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity

238Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,058239 ± 0,000222 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

239Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,059758 ± 0,000161 Da
số khối240
g-factor
chu kỳ bán rã
4,8 ± 0,8 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

240Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,060098 ± 0,000178 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity+

241Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

242Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,061999 ± 0,000144 Da
số khối242
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 1,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

242Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)%

243Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,063005905 ± 0,000004856 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,2 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

243Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,065178969 ± 0,000015457 Da
số khối244
g-factor
chu kỳ bán rã
5,02 ± 0,03 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

244Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.006%

245Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,066359814 ± 0,000001923 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
4,95 ± 0,03 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

245Bk Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,0686713 ± 0,000064433 Da
số khối246
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity

246Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

247Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,070305889 ± 0,00000557 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
1,38 ± 0,25 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

247Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

248Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,073141689 ± 0,000053739 Da
số khối248
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity+

248Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
ϵ (electron capture)%

249Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,074983118 ± 0,000001339 Da
số khối249
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
chu kỳ bán rã
327,2 ± 0,3 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

249Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,078317195 ± 0,00000311 Da
số khối250
g-factor
chu kỳ bán rã
3,212 ± 0,005 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

250Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,080760555 ± 0,000011523 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
55,6 ± 1,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

251Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,08431 ± 0,000215 Da
số khối252
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity

252Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
α (α emission)%

253Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,08688 ± 0,000385 Da
số khối253
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

253Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

254Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,0906 ± 0,00032 Da
số khối254
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

254Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Berkelium metal.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1949
từ nguyên họcNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
cách phát âmBURK-li-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants