Beckeli

Beckeli (Bk)

element with the atomic number of 97
Số nguyên tử97
Nguyên tử khối247
số khối233
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
proton97 p+
nơtron136 n0
electron97 e-
Animated Mô hình Bohr of Bk (Beckeli)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Bán kính van der Waals
244 pm
mật độ
14,78 g/cm³

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Bk (Beckeli)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
electron
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Mô hình Bohr: Bk (Beckeli)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Bk (Beckeli)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Bk (Beckeli)
Orbital Diagram of Bk (Beckeli)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5
độ âm điện
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.259,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Không màu
appearancesilvery
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Berkeli

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền22
Natural Isotopes0

233Bk

số khối233
số nơtron136
relative atomic mass
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
40 ± 30 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

số khối234
số nơtron137
relative atomic mass
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
20 ± 5 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity-

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

số khối235
số nơtron138
relative atomic mass
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

số khối236
số nơtron139
relative atomic mass
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
26 ± 10 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

số khối237
số nơtron140
relative atomic mass
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

số khối238
số nơtron141
relative atomic mass
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

số khối239
số nơtron142
relative atomic mass
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

số khối240
số nơtron143
relative atomic mass
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
4,8 ± 0,8 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

số khối241
số nơtron144
relative atomic mass
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

số khối242
số nơtron145
relative atomic mass
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
7 ± 1,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

số khối243
số nơtron146
relative atomic mass
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,2 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

số khối244
số nơtron147
relative atomic mass
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
5,02 ± 0,03 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

số khối245
số nơtron148
relative atomic mass
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
4,95 ± 0,03 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

số khối246
số nơtron149
relative atomic mass
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

số khối247
số nơtron150
relative atomic mass
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,38 ± 0,25 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

số khối248
số nơtron151
relative atomic mass
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

số khối249
số nơtron152
relative atomic mass
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
327,2 ± 0,3 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

số khối250
số nơtron153
relative atomic mass
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
3,212 ± 0,005 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

số khối251
số nơtron154
relative atomic mass
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
55,6 ± 1,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

số khối252
số nơtron155
relative atomic mass
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

số khối253
số nơtron156
relative atomic mass
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

254Bk

số khối254
số nơtron157
relative atomic mass
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Berkelium metal

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1949
từ nguyên họcNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
cách phát âmBURK-li-em (Tiếng Anh)

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
natural abundance (cơ thể người)
0 %
natural abundance (thiên thạch)
0 %
natural abundance (Mặt Trời)
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants