کربن

کربن (C)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۶
عدد اتمی6
عدد جرمی12.011
عدد جرمی12
گروه14
تناوب2
بلوکp
پروتون6 p+
نوترون6 n0
الکترون6 e-
Animated مدل بور of C (کربن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۷۰ pm
حجم مولی
۵٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۷۵ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
‎−۸ pm
Crystal Radius
۶ pm
شعاع واندروالسی
۱۷۰ pm
density
۲٫۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: کربن0102030405060708090100110120130140150160170pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۲۶۲۱۱۹ eV/particle
ionization energy
۱۱٫۲۶۰۲۹۶ eV/particle
ionization energy of C (کربن)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۷۱۶٫۸۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 4
مدل بور: C (کربن)
الکترون‌های ظرفیت4
ساختار لوویس: C (کربن)
آرایش اتمی[He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2
Enhanced مدل بور of C (کربن)
Orbital Diagram of C (کربن)
عدد اکسایش-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
2.55
Electrophilicity Index
۱٫۹۶۰۴۹۳۳۶۵۸۴۳۴۰۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۰۹۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۴٬۷۶۲٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
۴٬۷۶۲٫۱۵ K
۱۰٬۳۰۰ kPa
appearance
رنگ
سیاه
appearance
ضریب شکست
۲٫۴۱۷
خواص مواد
رسانایی گرما
۱٫۵۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۷۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۸٫۵۱۷ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۰۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (DIA)
ثابت شبکه
۳٫۵۷ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۰٫۵ MPa
مدول حجمی
۳۳ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۱۸٬۳۵۰ m/s
دسته‌بندی
دستهنا فلزات, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۱٫۳ ± ۰٫۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۶٫۶ a₀
allotropeGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
سطح مقطع نوترون
۰٫۰۰۳۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۰۱۵
عدد کوانتومی3P0
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های کربن

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1298.94%1298.94%131.06%131.06%

8C

عدد جرمی8
عدد جرمی2
جرم اتمی نسبی
۸٫۰۳۷۶۴۳۰۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۵۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۱٫۴ zs
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)100%

9C

عدد جرمی9
عدد جرمی3
جرم اتمی نسبی
۹٫۰۳۱۰۳۷۲۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۹۳ Da
g-factor
۰٫۹۲۷۶ ± ۰٫۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۶٫۵ ± ۰٫۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

عدد جرمی10
عدد جرمی4
جرم اتمی نسبی
۱۰٫۰۱۶۸۵۳۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۳۰۱۱ ± ۰٫۰۰۱۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

عدد جرمی11
عدد جرمی5
جرم اتمی نسبی
۱۱٫۰۱۱۴۳۲۵۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
‎−۰٫۶۴۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۳۴۰۲ ± ۰٫۰۰۵۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۲
تاریخ کشف1934
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

عدد جرمی12
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۸٫۹۴ ± ۰٫۰۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1919
پاریته+

13C

عدد جرمی13
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۳٫۰۰۳۳۵۴۸۳۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
۱٫۴۰۴۷۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸
natural abundance
۱٫۰۶ ± ۰٫۰۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1929
پاریته-

14C

عدد جرمی14
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۴٫۰۰۳۲۴۱۹۸۸۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷ ± ۰٫۰۳ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

15C

عدد جرمی15
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۰۱۰۵۹۹۲۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۵۸ Da
g-factor
۳٫۴۴ ± ۰٫۰۱۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۴۹ ± ۰٫۰۰۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

16C

عدد جرمی16
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۱۶٫۰۱۴۷۰۱۲۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵۰ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

عدد جرمی17
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۰۲۲۵۷۸۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۶۴۱ Da
g-factor
۰٫۵۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۳ ± ۶ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)

18C

عدد جرمی18
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۰۲۶۷۵۱۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۲۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۲ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)

19C

عدد جرمی19
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۰۳۴۷۹۷۵۹۴ ± ۰٫۰۰۰۱۰۵۶۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶٫۲ ± ۲٫۳ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

عدد جرمی20
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۰۴۰۲۶۱۷۳۲ ± ۰٫۰۰۰۲۴۷۵۸۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

عدد جرمی21
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۰۴۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

22C

عدد جرمی22
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۵۷۵۵۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۲۴۸۵۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۲ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

عدد جرمی23
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۶۸۸۹ ± ۰٫۰۰۱۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)
Coal anthracite
Electron shell 006 Carbon

تاریخ

کاشفKnown to the ancients
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیLatin: carbo, (charcoal).
pronunciationKAR-ben (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۲۸ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۲۳ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۱٫۵ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۳ %
فراوانی در جهان
۰٫۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834