کادمیم

کادمیم (Cd)

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی48
عدد جرمی112.414
عدد جرمی114
گروه12
تناوب5
بلوکd
پروتون48 p+
نوترون66 n0
الکترون48 e-
Animated مدل بور of Cd (کادمیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۵۵ pm
حجم مولی
۱۳٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۶ pm
Metallic Radius
۱۳۸ pm
شعاع یونی
۷۸ pm
Crystal Radius
۹۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۸ pm
density
۸٫۶۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: کادمیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۸٫۹۹۳۸۲۲ eV/particle
ionization energy of Cd (کادمیم)
آنتالپی تبخیر
۵۹٫۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۶٫۱۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۱۱٫۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 2
مدل بور: Cd (کادمیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Cd (کادمیم)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced مدل بور of Cd (کادمیم)
Orbital Diagram of Cd (کادمیم)
عدد اکسایش-2, 1, 2
الکترونگاتیوی
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۰۴۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۵۹۴٫۲۱۹ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery bluish-gray metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۹۶٫۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۳۰۸ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۰۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۳۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
۰٫۵۱۷ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۹۹
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۹۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲ MPa
مدول حجمی
۴۲ GPa
مدول برشی
۱۹ GPa
مدول یانگ
۵۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳
سرعت صوت
۲٬۳۱۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۶ ± ۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٬۴۵۰
Neutron Mass Absorption
۱٫۴
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های کادمیم

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

عدد جرمی94
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۵۶۵۸۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2016
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

عدد جرمی95
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۴۹۴۸۳ ± ۰٫۰۰۰۶۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲ ± ۳ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2011
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

عدد جرمی96
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۴۰۳۴۱ ± ۰٫۰۰۰۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٬۰۰۳ ± ۴۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

عدد جرمی97
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۳۴۷۹۹۳۴۳ ± ۰٫۰۰۰۴۵۱۰۷۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۶ ± ۰٫۰۵ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

عدد جرمی98
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۲۷۳۸۹۳۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۵۵۶۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۲۹ ± ۰٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

عدد جرمی99
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۲۴۹۲۵۸۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

عدد جرمی100
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۲۰۳۴۸۸۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹٫۱ ± ۰٫۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

عدد جرمی101
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۱۸۵۸۶۲۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶ Da
g-factor
‎−۰٫۳۵۸۸ ± ۰٫۰۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۶ ± ۰٫۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۷۷ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

عدد جرمی102
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۱۴۴۸۱۷۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

عدد جرمی103
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۱۳۴۱۶۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۴۳ Da
g-factor
‎−۰٫۳۳۹۴۴ ± ۰٫۰۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۳ ± ۰٫۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۰۷ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

عدد جرمی104
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۰۹۸۵۶۲۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۹۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷٫۷ ± ۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

عدد جرمی105
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۰۹۴۶۳۸۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۹۴ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹۵۲۸ ± ۰٫۰۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵٫۵ ± ۰٫۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۷۷ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

عدد جرمی106
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۰۶۴۵۹۷۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱٫۲۴۵ ± ۰٫۰۲۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

107Cd

عدد جرمی107
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۰۶۶۱۲۰۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۸۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۴۵۶۴ ± ۰٫۰۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۵ ± ۰٫۰۲ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

عدد جرمی108
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۰۴۱۸۳۵۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۸۸۸ ± ۰٫۰۱۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

109Cd

عدد جرمی109
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۰۴۹۸۶۶۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۴۹ Da
g-factor
‎−۰٫۳۳۰۶۴ ± ۰٫۰۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۱٫۳ ± ۰٫۵ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

110Cd

عدد جرمی110
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۰۳۰۰۷۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۲٫۴۷ ± ۰٫۰۶۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

111Cd

عدد جرمی111
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۰۴۱۸۳۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۸۳ Da
g-factor
‎−۱٫۱۸۸ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
۱۲٫۷۹۵ ± ۰٫۰۱۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

112Cd

عدد جرمی112
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۰۲۷۶۳۸۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۴٫۱۰۹ ± ۰٫۰۰۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

113Cd

عدد جرمی113
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۰۴۴۰۸۱۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۲ Da
g-factor
‎−۱٫۲۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
۱۲٫۲۲۷ ± ۰٫۰۰۷
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۰۴ ± ۰٫۰۵ Py
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

114Cd

عدد جرمی114
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۰۳۳۶۴۹۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۹۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۸٫۷۵۴ ± ۰٫۰۸۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

115Cd

عدد جرمی115
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۰۵۴۳۷۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۹۹ Da
g-factor
‎−۱٫۲۹۶۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳٫۴۶ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

116Cd

عدد جرمی116
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۰۴۷۶۳۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷٫۵۱۲ ± ۰٫۰۵۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۹ ± ۰٫۹ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

117Cd

عدد جرمی117
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۰۷۲۲۶۰۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۸۷ Da
g-factor
‎−۱٫۴۸۵ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۰۳ ± ۰٫۰۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

118Cd

عدد جرمی118
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۰۶۹۲۱۹۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۴۷۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

119Cd

عدد جرمی119
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۰۹۸۴۷۰۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۴۶۷ Da
g-factor
‎−۱٫۸۳۷۶ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۹ ± ۰٫۰۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

120Cd

عدد جرمی120
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۰۹۸۶۸۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۸ ± ۰٫۲۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

121Cd

عدد جرمی121
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۱۲۹۶۳۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۸۵ Da
g-factor
۰٫۴۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۵ ± ۰٫۳ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

122Cd

عدد جرمی122
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۱۳۴۵۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲۴ ± ۰٫۰۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

123Cd

عدد جرمی123
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۱۶۸۹۲۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۹۴ Da
g-factor
۰٫۵۲۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۰٫۰۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

124Cd

عدد جرمی124
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۱۷۶۵۹۷۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۵ ± ۰٫۰۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

125Cd

عدد جرمی125
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۲۱۲۵۷۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۰٫۵۷۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸۰ ± ۴۰ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۰۹ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

126Cd

عدد جرمی126
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۲۲۴۳۰۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۷۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۲ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

127Cd

عدد جرمی127
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۲۶۲۰۳۲۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۵۶ Da
g-factor
۰٫۵۸۴۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۳۹ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

عدد جرمی128
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۲۷۸۱۶۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۶ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

عدد جرمی129
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۳۲۲۳۵۵۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷ Da
g-factor
‎−۰٫۱۲۸۲۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۷ ± ۳ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۳۲ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف2003
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

عدد جرمی130
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۳۴۳۸۷۵۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۶٫۸ ± ۱٫۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

عدد جرمی131
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۴۰۷۲۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۶۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۸ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

عدد جرمی132
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۴۵۸۲۳۱۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۶۴۴۸۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۴ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

عدد جرمی133
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۵۲۶۱۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱ ± ۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

عدد جرمی134
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۵۷۶۳۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۵ ± ۱۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

عدد جرمی135
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۶۴۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

تاریخ

کاشفFredrich Stromeyer
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1817
ریشه‌شناسیGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۱۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۱۱ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۷ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۴۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۶ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808