ცერიუმი

ცერიუმი (Ce)

chemical element with the atomic number of 58
Atomic Number58
Atomic Weight140.116
mass number140
Group
Period6
Blockf
პროტონი58 p+
ნეიტრონი82 n0
ელექტრონი58 e-
Animated ბორის მოდელი of Ce (ცერიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
185 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
163 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
101 pm
Crystal Radius
115 pm
Van der Waals radius
242 pm
density
6,77 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ცერიუმი0255075100125150175200225250pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ce (ცერიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
398 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
5,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
420,1 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 19, 9, 2
ბორის მოდელი: Ce (ცერიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Ce (ცერიუმი)
electron configuration[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ce (ცერიუმი)
Orbital Diagram of Ce (ცერიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.12
Electrophilicity Index
0,9792877807552266 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 716,15 K
Melting Point
1 072,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
11,3 W/(m K)
thermal expansion
0,0000063 1/K
molar heat capacity
26,94 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,192 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,4 MS/m
electrical resistivity
0,00000075 m Ω
ზეგამტარობა
0,022 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000022 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000030826 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0014716
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
12,5 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (FCC)
lattice constant
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
2,5 MPa
bulk modulus
22 GPa
shear modulus
14 GPa
Young's modulus
34 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,24
speed of sound
2 100 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
quantum number1G4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

mass number119
neutron number61
relative atomic mass
118,952957 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

mass number120
neutron number62
relative atomic mass
119,946613 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

mass number121
neutron number63
relative atomic mass
120,943435 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,1 ± 0,1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

mass number122
neutron number64
relative atomic mass
121,93787 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2005
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

mass number123
neutron number65
relative atomic mass
122,93528 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,8 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1984
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

mass number124
neutron number66
relative atomic mass
123,93031 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,1 ± 1,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

mass number125
neutron number67
relative atomic mass
124,92844 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,7 ± 0,3 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

mass number126
neutron number68
relative atomic mass
125,923971 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

mass number127
neutron number69
relative atomic mass
126,922727 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

mass number128
neutron number70
relative atomic mass
127,918911 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,93 ± 0,02 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

mass number129
neutron number71
relative atomic mass
128,918102 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,5 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

mass number130
neutron number72
relative atomic mass
129,914736 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,9 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

mass number131
neutron number73
relative atomic mass
130,914429465 ± 0,000035214 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,3 ± 0,3 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

mass number132
neutron number74
relative atomic mass
131,911466226 ± 0,000021907 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,51 ± 0,11 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

mass number133
neutron number75
relative atomic mass
132,911520402 ± 0,000017557 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
97 ± 4 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

mass number134
neutron number76
relative atomic mass
133,908928142 ± 0,000021886 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,16 ± 0,04 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

135Ce

mass number135
neutron number77
relative atomic mass
134,909160662 ± 0,000011021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,7 ± 0,3 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

mass number136
neutron number78
relative atomic mass
135,907129256 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
0,186 ± 0,002
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

137Ce

mass number137
neutron number79
relative atomic mass
136,907762416 ± 0,000000386 Da
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9 ± 0,3 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

mass number138
neutron number80
relative atomic mass
137,90599418 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
0,251 ± 0,002
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

139Ce

mass number139
neutron number81
relative atomic mass
138,906647029 ± 0,000002242 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
137,642 ± 0,02 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

140Ce

mass number140
neutron number82
relative atomic mass
139,905448433 ± 0,000001409 Da
g-factor
0
natural abundance
88,449 ± 0,051
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

141Ce

mass number141
neutron number83
relative atomic mass
140,908285991 ± 0,000001411 Da
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,505 ± 0,01 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

142Ce

mass number142
neutron number84
relative atomic mass
141,909250208 ± 0,000002623 Da
g-factor
0
natural abundance
11,114 ± 0,051
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

mass number143
neutron number85
relative atomic mass
142,912391953 ± 0,000002621 Da
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,039 ± 0,006 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

144Ce

mass number144
neutron number86
relative atomic mass
143,913652763 ± 0,000003041 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
284,886 ± 0,025 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

145Ce

mass number145
neutron number87
relative atomic mass
144,917265113 ± 0,000036393 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,01 ± 0,06 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

146Ce

mass number146
neutron number88
relative atomic mass
145,918812294 ± 0,000015743 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,49 ± 0,16 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

147Ce

mass number147
neutron number89
relative atomic mass
146,9226899 ± 0,000009211 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56,4 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

148Ce

mass number148
neutron number90
relative atomic mass
147,924424186 ± 0,000012017 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56,8 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

149Ce

mass number149
neutron number91
relative atomic mass
148,9284269 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,94 ± 0,04 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

150Ce

mass number150
neutron number92
relative atomic mass
149,930384032 ± 0,000012556 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,05 ± 0,07 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

151Ce

mass number151
neutron number93
relative atomic mass
150,9342722 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,76 ± 0,06 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

152Ce

mass number152
neutron number94
relative atomic mass
151,936682 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,42 ± 0,02 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

153Ce

mass number153
neutron number95
relative atomic mass
152,941052 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
865 ± 25 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

mass number154
neutron number96
relative atomic mass
153,94394 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
722 ± 14 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

mass number155
neutron number97
relative atomic mass
154,948706 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
313 ± 7 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

mass number156
neutron number98
relative atomic mass
155,951884 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
233 ± 9 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

mass number157
neutron number99
relative atomic mass
156,957133 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
175 ± 41 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

mass number158
neutron number100
relative atomic mass
157,960773 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
99 ± 93 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2016
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

mass number159
neutron number101
relative atomic mass
158,966355 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

ისტორია

აღმომჩენიW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
location of discoverySweden/Germany
აღმოჩენის თარიღი1803
ეტიმოლოგიაNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
pronunciationSER-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
66,5 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0000012 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000075 %
natural abundance (მზე)
0,0000004 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036