કૅલિફોર્નિયમનો

કૅલિફોર્નિયમનો (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Atomic Number98
Atomic Weight251
mass number237
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન98 p+
neutron139 n0
ઈલેક્ટ્રોન98 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
15.1 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)
Orbital Diagram of Cf (કૅલિફોર્નિયમનો)
oxidation number2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,173.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,900
Neutron Mass Absorption
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

237Cf

mass number237
neutron number139
relative atomic mass
237.062199272 ± 0.000104506 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.8 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

mass number238
neutron number140
relative atomic mass
238.06149 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.1 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

mass number239
neutron number141
relative atomic mass
239.062482 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28 ± 2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

mass number240
neutron number142
relative atomic mass
240.062253447 ± 0.00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40.3 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

mass number241
neutron number143
relative atomic mass
241.06369 ± 0.00018 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.35 ± 0.18 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

mass number242
neutron number144
relative atomic mass
242.063754544 ± 0.00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.49 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

mass number243
neutron number145
relative atomic mass
243.065475 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.8 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

mass number244
neutron number146
relative atomic mass
244.065999447 ± 0.000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.5 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

mass number245
neutron number147
relative atomic mass
245.068046755 ± 0.000002606 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45 ± 1.5 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

mass number246
neutron number148
relative atomic mass
246.068803685 ± 0.000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.7 ± 0.5 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

mass number247
neutron number149
relative atomic mass
247.070971348 ± 0.00001538 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.11 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

mass number248
neutron number150
relative atomic mass
248.072182905 ± 0.000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
333.5 ± 2.8 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

mass number249
neutron number151
relative atomic mass
249.074850428 ± 0.000001269 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
351 ± 2 y
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

mass number250
neutron number152
relative atomic mass
250.076404494 ± 0.00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.08 ± 0.09 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

mass number251
neutron number153
relative atomic mass
251.079587171 ± 0.000004187 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
898 ± 44 y
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

mass number252
neutron number154
relative atomic mass
252.081626507 ± 0.000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.645 ± 0.008 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

mass number253
neutron number155
relative atomic mass
253.085133723 ± 0.00000457 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.81 ± 0.08 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

mass number254
neutron number156
relative atomic mass
254.087323575 ± 0.000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60.5 ± 0.2 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

mass number255
neutron number157
relative atomic mass
255.091046 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
85 ± 18 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

mass number256
neutron number158
relative atomic mass
256.093442 ± 0.000338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.3 ± 1.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1950
etymologyNamed after the state and University of California.
ઉચ્ચારkal-eh-FOR-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants