ક્લોરિનનો

ક્લોરિનનો (Cl)

પરમાણુ ક્રમાંક ૧૭ ધરાવતું એક તત્વ
Atomic Number17
Atomic Weight35.45
mass number35
Group17
Period3
Blockp
પ્રોટોન17 p+
neutron18 n0
ઈલેક્ટ્રોન17 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cl (ક્લોરિનનો)

Physical Property

Atomic Radius
100 pm
molar volume
Covalent Radius
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Van der Waals radius
175 pm
density
0.002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ક્લોરિનનો0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
513.6 kJ/mol
electron affinity
3.612725 eV/particle
ionization energy
12.96763 eV/particle
ionization energy of Cl (ક્લોરિનનો)
enthalpy of vaporization
20.41 kJ/mol
enthalpy of fusion
6.41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121.302 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 7
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Cl (ક્લોરિનનો)
valence electron7
Lewis structure: Cl (ક્લોરિનનો)
electron configuration[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cl (ક્લોરિનનો)
Orbital Diagram of Cl (ક્લોરિનનો)
oxidation number-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
વિદ્યુતઋણતા
3.16
Electrophilicity Index
3.673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
239.11 K
Melting Point
171.65 K
critical pressure
7.991 MPa
critical temperature
417.05 K
triple point
appearance
color
Yellow
appearancepale yellow-green gas
refractive index
1.000773
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.009 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
33.949 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
electrical conductivity
0.00000001 MS/m
electrical resistivity
100 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000511 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000231
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
1.1 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
206 m/s
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490.1 kJ/mol
polarizability
14.6 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94.6 a₀
allotropeDichlorine
Neutron cross section
35.3
Neutron Mass Absorption
0.033
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

mass number28
neutron number11
relative atomic mass
28.030349 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

mass number29
neutron number12
relative atomic mass
29.015053 ± 0.000203 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.4 ± 1.9 zs
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

mass number30
neutron number13
relative atomic mass
30.005018333 ± 0.000025631 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

mass number31
neutron number14
relative atomic mass
30.992448097 ± 0.0000037 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
190 ± 1 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

mass number32
neutron number15
relative atomic mass
31.985684605 ± 0.000000603 Da
g-factor
1.115 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
298 ± 1 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

mass number33
neutron number16
relative atomic mass
32.977451988 ± 0.000000419 Da
g-factor
0.50313333333333 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5038 ± 0.0022 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

mass number34
neutron number17
relative atomic mass
33.97376249 ± 0.000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.5267 ± 0.0004 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

mass number35
neutron number18
relative atomic mass
34.968852694 ± 0.000000038 Da
g-factor
0.5478 ± 0.000013333333333333
natural abundance
75.8 ± 0.2
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0817 ± 0.0008
શોધની તારીખ1919
પૅરિટી+

36Cl

mass number36
neutron number19
relative atomic mass
35.968306822 ± 0.000000038 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
301.3 ± 1.5 ky
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.004
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

mass number37
neutron number20
relative atomic mass
36.965902573 ± 0.000000055 Da
g-factor
0.456 ± 0.0000066666666666667
natural abundance
24.2 ± 0.2
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0644 ± 0.0006
શોધની તારીખ1919
પૅરિટી+

38Cl

mass number38
neutron number21
relative atomic mass
37.968010408 ± 0.000000105 Da
g-factor
1.025 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
37.23 ± 0.014 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

mass number39
neutron number22
relative atomic mass
38.968008151 ± 0.000001859 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56.2 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

mass number40
neutron number23
relative atomic mass
39.970415466 ± 0.000034423 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.35 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

mass number41
neutron number24
relative atomic mass
40.970684525 ± 0.000073777 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.4 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

mass number42
neutron number25
relative atomic mass
41.973342 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.8 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

mass number43
neutron number26
relative atomic mass
42.9740637 ± 0.000066407 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.13 ± 0.09 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

mass number44
neutron number27
relative atomic mass
43.978014918 ± 0.000091859 Da
g-factor
0.2749 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
562 ± 106 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

mass number45
neutron number28
relative atomic mass
44.980394353 ± 0.000146177 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
413 ± 25 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

mass number46
neutron number29
relative atomic mass
45.985254926 ± 0.0001044 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
232 ± 2 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

mass number47
neutron number30
relative atomic mass
46.989715 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
101 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

mass number48
neutron number31
relative atomic mass
47.995405 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

mass number49
neutron number32
relative atomic mass
49.000794 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

mass number50
neutron number33
relative atomic mass
50.008266 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

mass number51
neutron number34
relative atomic mass
51.015341 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

mass number52
neutron number35
relative atomic mass
52.024004 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકCarl Wilhelm Scheele
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1774
etymologyGreek: chlôros (greenish yellow).
ઉચ્ચારKLOR-een (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
145 mg/kg
natural abundance (ocean)
19,400 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.12 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.037 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0008 %
Abundance in Universe
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317