குளோரின்

குளோரின் (Cl)

chemical element with symbol Cl and atomic number 17
Atomic Number17
Atomic Weight35.45
திணிவெண்35
Group17
Period3
Blockp
நேர்மின்னி17 p+
நொதுமி18 n0
எதிர்மின்னி17 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Cl (குளோரின்)

Physical Property

அணு ஆரம்
100 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
175 pm
அடர்த்தி
0.002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: குளோரின்0102030405060708090100110120130140150160170180pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
513.6 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
3.612725 eV/particle
ionization energy
12.96763 eV/particle
ionization energy of Cl (குளோரின்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
20.41 kJ/mol
enthalpy of fusion
6.41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121.302 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 7
போர் அணு மாதிரி: Cl (குளோரின்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி7
Lewis structure: Cl (குளோரின்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Cl (குளோரின்)
Orbital Diagram of Cl (குளோரின்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.16
Electrophilicity Index
3.673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
239.11 K
Melting Point
171.65 K
critical pressure
7.991 MPa
critical temperature
417.05 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Yellow
appearancepale yellow-green gas
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000773
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.009 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
33.949 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
மின் கடத்துதிறன்
0.00000001 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
100 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000072 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000511 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000000231
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
1.1 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
206 m/s
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490.1 kJ/mol
polarizability
14.6 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94.6 a₀
allotropeDichlorine
Neutron cross section
35.3
Neutron Mass Absorption
0.033
குவாண்டம் எண்2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

திணிவெண்28
neutron number11
relative atomic mass
28.030349 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

திணிவெண்29
neutron number12
relative atomic mass
29.015053 ± 0.000203 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.4 ± 1.9 zs
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

திணிவெண்30
neutron number13
relative atomic mass
30.005018333 ± 0.000025631 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

திணிவெண்31
neutron number14
relative atomic mass
30.992448097 ± 0.0000037 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
190 ± 1 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

திணிவெண்32
neutron number15
relative atomic mass
31.985684605 ± 0.000000603 Da
g-factor
1.115 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
298 ± 1 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

திணிவெண்33
neutron number16
relative atomic mass
32.977451988 ± 0.000000419 Da
g-factor
0.50313333333333 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5038 ± 0.0022 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

திணிவெண்34
neutron number17
relative atomic mass
33.97376249 ± 0.000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5267 ± 0.0004 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

திணிவெண்35
neutron number18
relative atomic mass
34.968852694 ± 0.000000038 Da
g-factor
0.5478 ± 0.000013333333333333
natural abundance
75.8 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0817 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1919
parity+

36Cl

திணிவெண்36
neutron number19
relative atomic mass
35.968306822 ± 0.000000038 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
301.3 ± 1.5 ky
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

திணிவெண்37
neutron number20
relative atomic mass
36.965902573 ± 0.000000055 Da
g-factor
0.456 ± 0.0000066666666666667
natural abundance
24.2 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0644 ± 0.0006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1919
parity+

38Cl

திணிவெண்38
neutron number21
relative atomic mass
37.968010408 ± 0.000000105 Da
g-factor
1.025 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.23 ± 0.014 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

திணிவெண்39
neutron number22
relative atomic mass
38.968008151 ± 0.000001859 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56.2 ± 0.6 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

திணிவெண்40
neutron number23
relative atomic mass
39.970415466 ± 0.000034423 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.35 ± 0.03 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

திணிவெண்41
neutron number24
relative atomic mass
40.970684525 ± 0.000073777 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.4 ± 0.8 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

திணிவெண்42
neutron number25
relative atomic mass
41.973342 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.8 ± 0.3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

திணிவெண்43
neutron number26
relative atomic mass
42.9740637 ± 0.000066407 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.13 ± 0.09 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

திணிவெண்44
neutron number27
relative atomic mass
43.978014918 ± 0.000091859 Da
g-factor
0.2749 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
562 ± 106 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

திணிவெண்45
neutron number28
relative atomic mass
44.980394353 ± 0.000146177 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
413 ± 25 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

திணிவெண்46
neutron number29
relative atomic mass
45.985254926 ± 0.0001044 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
232 ± 2 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

திணிவெண்47
neutron number30
relative atomic mass
46.989715 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
101 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

திணிவெண்48
neutron number31
relative atomic mass
47.995405 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

திணிவெண்49
neutron number32
relative atomic mass
49.000794 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

திணிவெண்50
neutron number33
relative atomic mass
50.008266 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

திணிவெண்51
neutron number34
relative atomic mass
51.015341 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

திணிவெண்52
neutron number35
relative atomic mass
52.024004 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Carl Wilhelm Scheele
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1774
சொற்பிறப்பியல்Greek: chlôros (greenish yellow).
pronunciationKLOR-een (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
145 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
19,400 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.12 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.037 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0008 %
Abundance in Universe
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317