ક્યૂરિયમનો

ક્યૂરિયમનો (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Atomic Number96
Atomic Weight247
mass number231
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન96 p+
neutron135 n0
ઈલેક્ટ્રોન96 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cm (ક્યૂરિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
18.28 cm³/mol
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
13.51 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cm (ક્યૂરિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Cm (ક્યૂરિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Cm (ક્યૂરિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cm (ક્યૂરિયમનો)
Orbital Diagram of Cm (ક્યૂરિયમનો)
oxidation number3, 4, 5, 6
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,618.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

mass number231
neutron number135
relative atomic mass
231.050746 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

mass number232
neutron number136
relative atomic mass
232.04974 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

mass number233
neutron number137
relative atomic mass
233.050771485 ± 0.000087059 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27 ± 10 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

mass number234
neutron number138
relative atomic mass
234.050158568 ± 0.000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52 ± 9 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

mass number235
neutron number139
relative atomic mass
235.051545 ± 0.00011 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

mass number236
neutron number140
relative atomic mass
236.051372112 ± 0.000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.8 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

mass number237
neutron number141
relative atomic mass
237.052868988 ± 0.00007987 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2002
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

mass number238
neutron number142
relative atomic mass
238.053081606 ± 0.000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.2 ± 0.4 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

mass number239
neutron number143
relative atomic mass
239.054908519 ± 0.000161107 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 0.4 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

mass number240
neutron number144
relative atomic mass
240.055528233 ± 0.000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.4 ± 3.7 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

mass number241
neutron number145
relative atomic mass
241.057651218 ± 0.000001725 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.8 ± 0.2 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

mass number242
neutron number146
relative atomic mass
242.058834187 ± 0.000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
162.8 ± 0.2 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

mass number243
neutron number147
relative atomic mass
243.061387329 ± 0.000001605 Da
g-factor
0.16 ± 0.032
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.1 ± 0.1 y
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

mass number244
neutron number148
relative atomic mass
244.062750622 ± 0.000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.11 ± 0.03 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

mass number245
neutron number149
relative atomic mass
245.065491047 ± 0.000001233 Da
g-factor
0.14285714285714 ± 0.028571428571429
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.25 ± 0.07 ky
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

mass number246
neutron number150
relative atomic mass
246.067222016 ± 0.000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.706 ± 0.04 ky
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

mass number247
neutron number151
relative atomic mass
247.070352678 ± 0.000004076 Da
g-factor
0.08 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.6 ± 0.5 My
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

248Cm

mass number248
neutron number152
relative atomic mass
248.072349086 ± 0.000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
348 ± 6 ky
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

mass number249
neutron number153
relative atomic mass
249.075953992 ± 0.000002545 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
64.15 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

250Cm

mass number250
neutron number154
relative atomic mass
250.078357541 ± 0.000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

mass number251
neutron number155
relative atomic mass
251.082284988 ± 0.000024367 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.8 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Cm

mass number252
neutron number156
relative atomic mass
252.08487 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1944
etymologyNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
ઉચ્ચારKYOOR-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants