კიურიუმი

კიურიუმი (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Atomic Number96
Atomic Weight247
mass number231
Group
Period7
Blockf
პროტონი96 p+
ნეიტრონი135 n0
ელექტრონი96 e-
Animated ბორის მოდელი of Cm (კიურიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
18,28 cm³/mol
კოვალენტური რადიუსი
166 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
13,51 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cm (კიურიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
ბორის მოდელი: Cm (კიურიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Cm (კიურიუმი)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Cm (კიურიუმი)
Orbital Diagram of Cm (კიურიუმი)
ჟანგვის რიცხვი3, 4, 5, 6
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 618,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

mass number231
neutron number135
relative atomic mass
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

mass number232
neutron number136
relative atomic mass
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

mass number233
neutron number137
relative atomic mass
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27 ± 10 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

mass number234
neutron number138
relative atomic mass
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
52 ± 9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

mass number235
neutron number139
relative atomic mass
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

mass number236
neutron number140
relative atomic mass
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,8 ± 0,8 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

mass number237
neutron number141
relative atomic mass
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2002
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

mass number238
neutron number142
relative atomic mass
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 0,4 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

mass number239
neutron number143
relative atomic mass
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,4 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

mass number240
neutron number144
relative atomic mass
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,4 ± 3,7 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

mass number241
neutron number145
relative atomic mass
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,8 ± 0,2 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

mass number242
neutron number146
relative atomic mass
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
162,8 ± 0,2 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

mass number243
neutron number147
relative atomic mass
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,1 ± 0,1 y
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

mass number244
neutron number148
relative atomic mass
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,11 ± 0,03 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

mass number245
neutron number149
relative atomic mass
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,25 ± 0,07 ky
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

mass number246
neutron number150
relative atomic mass
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,706 ± 0,04 ky
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

mass number247
neutron number151
relative atomic mass
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,6 ± 0,5 My
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

248Cm

mass number248
neutron number152
relative atomic mass
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
348 ± 6 ky
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

mass number249
neutron number153
relative atomic mass
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,15 ± 0,03 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

250Cm

mass number250
neutron number154
relative atomic mass
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

mass number251
neutron number155
relative atomic mass
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,8 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

252Cm

mass number252
neutron number156
relative atomic mass
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

ისტორია

აღმომჩენიG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1944
ეტიმოლოგიაNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants