கியூரியம்

கியூரியம் (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Atomic Number96
Atomic Weight247
திணிவெண்231
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி96 p+
நொதுமி135 n0
எதிர்மின்னி96 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Cm (கியூரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
18.28 cm³/mol
பங்கீட்டு ஆரை
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
245 pm
அடர்த்தி
13.51 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Cm (கியூரியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Cm (கியூரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Cm (கியூரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Cm (கியூரியம்)
Orbital Diagram of Cm (கியூரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,618.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

திணிவெண்231
neutron number135
relative atomic mass
231.050746 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

திணிவெண்232
neutron number136
relative atomic mass
232.04974 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

திணிவெண்233
neutron number137
relative atomic mass
233.050771485 ± 0.000087059 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27 ± 10 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

திணிவெண்234
neutron number138
relative atomic mass
234.050158568 ± 0.000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52 ± 9 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

திணிவெண்235
neutron number139
relative atomic mass
235.051545 ± 0.00011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

திணிவெண்236
neutron number140
relative atomic mass
236.051372112 ± 0.000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.8 ± 0.8 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

திணிவெண்237
neutron number141
relative atomic mass
237.052868988 ± 0.00007987 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

திணிவெண்238
neutron number142
relative atomic mass
238.053081606 ± 0.000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.2 ± 0.4 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

திணிவெண்239
neutron number143
relative atomic mass
239.054908519 ± 0.000161107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.4 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

திணிவெண்240
neutron number144
relative atomic mass
240.055528233 ± 0.000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.4 ± 3.7 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

திணிவெண்241
neutron number145
relative atomic mass
241.057651218 ± 0.000001725 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.8 ± 0.2 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

திணிவெண்242
neutron number146
relative atomic mass
242.058834187 ± 0.000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
162.8 ± 0.2 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

திணிவெண்243
neutron number147
relative atomic mass
243.061387329 ± 0.000001605 Da
g-factor
0.16 ± 0.032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.1 ± 0.1 y
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

திணிவெண்244
neutron number148
relative atomic mass
244.062750622 ± 0.000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.11 ± 0.03 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

திணிவெண்245
neutron number149
relative atomic mass
245.065491047 ± 0.000001233 Da
g-factor
0.14285714285714 ± 0.028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.25 ± 0.07 ky
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

திணிவெண்246
neutron number150
relative atomic mass
246.067222016 ± 0.000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.706 ± 0.04 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

திணிவெண்247
neutron number151
relative atomic mass
247.070352678 ± 0.000004076 Da
g-factor
0.08 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.6 ± 0.5 My
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

248Cm

திணிவெண்248
neutron number152
relative atomic mass
248.072349086 ± 0.000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
348 ± 6 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

திணிவெண்249
neutron number153
relative atomic mass
249.075953992 ± 0.000002545 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.15 ± 0.03 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

250Cm

திணிவெண்250
neutron number154
relative atomic mass
250.078357541 ± 0.000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

திணிவெண்251
neutron number155
relative atomic mass
251.082284988 ± 0.000024367 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.8 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Cm

திணிவெண்252
neutron number156
relative atomic mass
252.08487 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்G.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1944
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants