คูเรียม

คูเรียม (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
เลขอะตอม96
มวลอะตอม247
เลขมวล231
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน96 p+
นิวตรอน135 n0
อิเล็กตรอน96 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cm (คูเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
18.28 cm³/mol
รัศมีโคเวเลนต์
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
13.51 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Cm (คูเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Cm (คูเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cm (คูเรียม)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cm (คูเรียม)
Orbital Diagram of Cm (คูเรียม)
สถานะออกซิเดชัน3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,618.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Natural Isotopes0

231Cm

เลขมวล231
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
231.050746 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

เลขมวล232
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
232.04974 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

เลขมวล233
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
233.050771485 ± 0.000087059 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27 ± 10 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

เลขมวล234
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
234.050158568 ± 0.000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52 ± 9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

เลขมวล235
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
235.051545 ± 0.00011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

เลขมวล236
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
236.051372112 ± 0.000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.8 ± 0.8 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

เลขมวล237
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
237.052868988 ± 0.00007987 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

เลขมวล238
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
238.053081606 ± 0.000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.4 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

เลขมวล239
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
239.054908519 ± 0.000161107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.4 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

เลขมวล240
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
240.055528233 ± 0.000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.4 ± 3.7 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

เลขมวล241
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
241.057651218 ± 0.000001725 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.8 ± 0.2 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

เลขมวล242
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
242.058834187 ± 0.000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
162.8 ± 0.2 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

เลขมวล243
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
243.061387329 ± 0.000001605 Da
g-factor
0.16 ± 0.032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.1 ± 0.1 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

เลขมวล244
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
244.062750622 ± 0.000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.11 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

เลขมวล245
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
245.065491047 ± 0.000001233 Da
g-factor
0.14285714285714 ± 0.028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.25 ± 0.07 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

เลขมวล246
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
246.067222016 ± 0.000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.706 ± 0.04 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

เลขมวล247
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
247.070352678 ± 0.000004076 Da
g-factor
0.08 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.6 ± 0.5 My
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

248Cm

เลขมวล248
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
248.072349086 ± 0.000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
348 ± 6 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

เลขมวล249
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
249.075953992 ± 0.000002545 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.15 ± 0.03 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

250Cm

เลขมวล250
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
250.078357541 ± 0.000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

เลขมวล251
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
251.082284988 ± 0.000024367 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Cm

เลขมวล252
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
252.08487 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1944
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Cm
 • element 96

การแปล

 • ฝรั่งเศสcurium
 • อังกฤษcurium
 • นอร์เวย์บุคมอลcurium
 • เยอรมันCurium
 • อัมฮาราኩሪየም
 • อาหรับكوريوم
 • อาเซอร์ไบจานKürium
 • เบลารุสКюрый
 • บังกลาকুরিয়াম
 • บอสเนียkirij
 • คาตาลันcuri
 • คอร์ซิกาCuriu
 • เช็กcurium
 • ชูวัชКюри
 • เวลส์Curiwm
 • เดนมาร์กcurium
 • กรีกκιούριο
 • เอสเปรันโตkuriumo
 • สเปนcurio
 • เอสโตเนียkuurium
 • บาสก์kurio
 • เปอร์เซียکوریم
 • ฟินแลนด์curium
 • ฟรูลีCuri
 • ไอริชciúiriam
 • กาลิเซียcurio
 • มานซ์Curium
 • จีนแคะcurium
 • ฮิบรูקוריום
 • โครเอเชียkirij
 • ฮังการีkűrium
 • อาร์เมเนียկյուրիում
 • อินเตอร์ลิงกัวcurium
 • อินโดนีเซียkurium
 • อีโดkuriumo
 • อิตาลีcurio
 • ญี่ปุ่นキュリウム
 • โลชบันjinmrkuri
 • ชวาKurium
 • กันนาดาಕ್ಯೂರಿಯಮ್
 • เกาหลี퀴륨
 • โกมิКюрий
 • ละตินcurium
 • ลักเซมเบิร์กCurium
 • ลิกูเรียCurio
 • ลิทัวเนียkiuris
 • ลัตเวียkirijs
 • มาลายาลัมക്യൂറിയം
 • มราฐีक्युरियम
 • มาเลย์Kurium
 • พม่าကျူရီယမ်
 • ดัตช์curium
 • นอร์เวย์นีนอสก์curium
 • โปแลนด์kiur
 • โปรตุเกสcúrio
 • เคชวาKuriyu
 • โรมาเนียcuriu
 • รัสเซียкюрий
 • ซาคาКүриум
 • ซิซิลีcuriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKirijum
 • สโลวักcurium
 • สโลวีเนียkirij
 • แอลเบเนียcuriumi
 • เซอร์เบียкиријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Curium
 • สวีเดนcurium
 • สวาฮีลีcuri
 • ทมิฬகியூரியம்
 • ตุรกีküriyum
 • อุยกูร์كىيۇرىي
 • ยูเครนкюрій
 • อูรดูکیوریئم
 • เวปส์Kürii
 • เวียดนามcuri
 • วาเรย์Curyo
 • คัลมืยค์Күриүм
 • โยรูบาKùríọ̀m
 • จีน
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)curium
 • เซบูKuryo
 • มาซิโดเนียкириум
 • เคิร์ดตอนกลางکوریۆم
 • ลาฮ์นดาکیوریم
 • เบรตันKuriom
 • คุชราตક્યુરીયમ
 • โอดิยาକ୍ୟୁରିଅମ
 • อ็อกซิตันcurium
 • พีดมอนต์Curio
 • ตาตาร์Кюрий
 • บัลแกเรียкюрий
 • ฮินดีฟิจิCurium
 • มารีตะวันตกКӱрий
 • ฮินดีक्यूरियम
 • เนวาร์क्युरियम
 • กวางตุ้ง
 • คาซัคКюрий
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Кюр
 • อาโรมาเนียCuriu
 • เนปาลक्युरियम
 • คีร์กีซКюрий
 • ลิมเบิร์กCurium
 • แฟโรCurium
 • สันสกฤตक्युरियम
 • เตลูกูక్యూరియం
 • มอลตาkurju
 • เกลิกสกอตCurium
 • บาลีक्युरियम
 • cdoCurium
 • จีนมินหนานCurium
 • อัสตูเรียสCurio
 • อุซเบกKyuriy
 • โภชปุรีक्युरियम
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • โปรตุเกส (บราซิล)cúrio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcurio
 • ตากาล็อกKuryo
 • แอฟริกานส์Curium
 • kbpKʊrɩyɔm
 • ฟริเซียนเหนือKuurium
 • จีนคลาสสิก
 • โวลาพึคkurin
 • oloK’urii
 • มองโกเลียкюри
 • ทาจิกКюрий
 • จอร์เจียკიურიუმი
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาCùriu
 • บัชคีร์Кюрий
 • อาหรับโมร็อกโกكوريوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كوريوم
 • พัชโตکيوريوم
 • คอร์นิชKuriom
 • มณีปุระꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯝ
 • บาหลีCurium
 • ซูลูIChumumbi