Curi

Curi (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Số nguyên tử96
Nguyên tử khối247
số khối231
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton96 p+
Nơ tron135 n0
Electrons96 e-
Animated Mô hình Bohr of Cm (Curi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
18,28 cm³/mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Bán kính van der Waals
245 pm
mật độ
13,51 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Cm (Curi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Mô hình Bohr: Cm (Curi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Cm (Curi)
Cấu hình electron[Rn] 5f7 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Cm (Curi)
Orbital Diagram of Cm (Curi)
trạng thái oxy hóa3, 4, 5, 6
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.618,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử9D2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Curi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền22
Radioactive Isotopes22

231Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,050746 ± 0,000322 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

231Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

232Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,04974 ± 0,000216 Da
số khối232
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

232Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

233Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,050771485 ± 0,000087059 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
27 ± 10 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity+

233Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,050158568 ± 0,000018333 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
52 ± 9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

234Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,051545 ± 0,00011 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

235Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)4%

236Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,051372112 ± 0,000018931 Da
số khối236
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,8 ± 0,8 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

236Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)%

237Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,052868988 ± 0,00007987 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity+

237Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

238Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,053081606 ± 0,000013133 Da
số khối238
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,2 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

238Cm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)%
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,054908519 ± 0,000161107 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity-

239Cm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,055528233 ± 0,000002045 Da
số khối240
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30,4 ± 3,7 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

240Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,057651218 ± 0,000001725 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
32,8 ± 0,2 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

241Cm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,058834187 ± 0,000001224 Da
số khối242
g-factor
0
chu kỳ bán rã
162,8 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

242Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)%

243Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,061387329 ± 0,000001605 Da
số khối243
g-factor
0,16 ± 0,032
chu kỳ bán rã
29,1 ± 0,1 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

243Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,062750622 ± 0,000001187 Da
số khối244
g-factor
0
chu kỳ bán rã
18,11 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

244Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,065491047 ± 0,000001233 Da
số khối245
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
chu kỳ bán rã
8,25 ± 0,07 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

245Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,067222016 ± 0,000001637 Da
số khối246
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,706 ± 0,04 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

246Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,070352678 ± 0,000004076 Da
số khối247
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
chu kỳ bán rã
15,6 ± 0,5 My
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

247Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

248Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,072349086 ± 0,000002531 Da
số khối248
g-factor
0
chu kỳ bán rã
348 ± 6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

248Cm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)%

249Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,075953992 ± 0,000002545 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
64,15 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

249Cm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

250Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,078357541 ± 0,000011029 Da
số khối250
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

250Cm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)%
β (β decay)%

251Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,082284988 ± 0,000024367 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
16,8 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

251Cm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

252Cm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,08487 ± 0,00032 Da
số khối252
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

252Cm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
α (α emission)%
Cm-Fluoreszenz.png

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1944
từ nguyên họcNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
cách phát âmKYOOR-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants