ქრომი

ქრომი (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
Atomic Number24
Atomic Weight51.9961
mass number52
Group6
Period4
Blockd
პროტონი24 p+
ნეიტრონი28 n0
ელექტრონი24 e-
Animated ბორის მოდელი of Cr (ქრომი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
140 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
122 pm
Metallic Radius
119 pm
იონური რადიუსი
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
206 pm
density
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ქრომი0153045607590105120135150165180195210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
791,3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (ქრომი)
აორთქლების კუთრი სითბო
342 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
397,48 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 13, 1
ბორის მოდელი: Cr (ქრომი)
valence electron1
Lewis structure: Cr (ქრომი)
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced ბორის მოდელი of Cr (ქრომი)
Orbital Diagram of Cr (ქრომი)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ელექტროუარყოფითობა
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 944,15 K
Melting Point
2 180,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
93,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
7,9 MS/m
electrical resistivity
0,00000013 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeantiferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000002314 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
393 K
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
8,5 MPa
bulk modulus
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Young's modulus
279 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,21
speed of sound
5 940 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

mass number41
neutron number17
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

42Cr

mass number42
neutron number18
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,3 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1996
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

mass number43
neutron number19
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,1 ± 0,3 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

mass number44
neutron number20
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,8 ± 0,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

mass number45
neutron number21
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
60,9 ± 0,4 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

mass number46
neutron number22
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
224,3 ± 1,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

mass number47
neutron number23
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
461,6 ± 1,5 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

mass number48
neutron number24
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,56 ± 0,03 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

mass number49
neutron number25
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,3 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1942
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

mass number50
neutron number26
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

51Cr

mass number51
neutron number27
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,7015 ± 0,0011 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

52Cr

mass number52
neutron number28
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity+

53Cr

mass number53
neutron number29
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1930
parity-

54Cr

mass number54
neutron number30
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

55Cr

mass number55
neutron number31
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,497 ± 0,003 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

56Cr

mass number56
neutron number32
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,94 ± 0,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

57Cr

mass number57
neutron number33
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,1 ± 1 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

58Cr

mass number58
neutron number34
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

59Cr

mass number59
neutron number35
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1 050 ± 90 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

60Cr

mass number60
neutron number36
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
490 ± 10 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

mass number61
neutron number37
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
243 ± 9 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

mass number62
neutron number38
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
206 ± 12 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

mass number63
neutron number39
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
129 ± 2 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

mass number64
neutron number40
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

mass number65
neutron number41
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,5 ± 2,1 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

mass number66
neutron number42
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,8 ± 1,8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

mass number67
neutron number43
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

mass number68
neutron number44
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

mass number69
neutron number45
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

mass number70
neutron number46
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიLouis Vauquelin
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1797
ეტიმოლოგიაGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0003 mg/L
natural abundance (human body)
0,000003 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,3 %
natural abundance (მზე)
0,002 %
Abundance in Universe
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668