دابنیم

دابنیم (Db)

chemical element with the atomic number of 105
عدد اتمی105
عدد جرمی268
عدد جرمی255
گروه5
تناوب7
بلوکd
پروتون105 p+
نوترون150 n0
الکترون105 e-
Animated مدل بور of Db (دابنیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۴۹ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
Crystal Radius
شعاع واندروالسی
density
۲۹٫۳ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
ionization energy of Db (دابنیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
مدل بور: Db (دابنیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Db (دابنیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced مدل بور of Db (دابنیم)
Orbital Diagram of Db (دابنیم)
عدد اکسایش5
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
بی رنگ
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی ()
ثابت شبکه
Lattice Angles
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۲ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی4F3/2
گروه فضایی ()

ایزوتوپ‌های دوبنیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار16
Natural Isotopes0

255Db

عدد جرمی255
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۵۵٫۱۰۶۹۱۹ ± ۰٫۰۰۰۳۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

عدد جرمی256
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۵۶٫۱۰۷۶۷۴ ± ۰٫۰۰۰۲۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷ ± ۰٫۴ s
اسپین9
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

عدد جرمی257
عدد جرمی152
جرم اتمی نسبی
۲۵۷٫۱۰۷۵۲۰۰۴۲ ± ۰٫۰۰۰۱۷۶۷۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۰٫۲ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

عدد جرمی258
عدد جرمی153
جرم اتمی نسبی
۲۵۸٫۱۰۸۹۷۲۹۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۹۸۶۱۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۷ ± ۰٫۳۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

عدد جرمی259
عدد جرمی154
جرم اتمی نسبی
۲۵۹٫۱۰۹۴۹۱۸۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۶۰۸۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۰ ± ۱۶۰ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

260Db

عدد جرمی260
عدد جرمی155
جرم اتمی نسبی
۲۶۰٫۱۱۱۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۲ ± ۰٫۱۳ s
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

عدد جرمی261
عدد جرمی156
جرم اتمی نسبی
۲۶۱٫۱۱۱۹۷۹ ± ۰٫۰۰۰۱۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷ ± ۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

عدد جرمی262
عدد جرمی157
جرم اتمی نسبی
۲۶۲٫۱۱۴۰۶۷ ± ۰٫۰۰۰۱۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴ ± ۴ s
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

عدد جرمی263
عدد جرمی158
جرم اتمی نسبی
۲۶۳٫۱۱۴۹۸۷ ± ۰٫۰۰۰۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۹ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

عدد جرمی264
عدد جرمی159
جرم اتمی نسبی
۲۶۴٫۱۱۷۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۲۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

265Db

عدد جرمی265
عدد جرمی160
جرم اتمی نسبی
۲۶۵٫۱۱۸۵ ± ۰٫۰۰۰۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

266Db

عدد جرمی266
عدد جرمی161
جرم اتمی نسبی
۲۶۶٫۱۲۱۰۳۲ ± ۰٫۰۰۰۳۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰ ± ۷۰ m
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2007
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

عدد جرمی267
عدد جرمی162
جرم اتمی نسبی
۲۶۷٫۱۲۲۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۴۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۱٫۱ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%

268Db

عدد جرمی268
عدد جرمی163
جرم اتمی نسبی
۲۶۸٫۱۲۵۶۶۹ ± ۰٫۰۰۰۵۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۳ h
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

عدد جرمی269
عدد جرمی164
جرم اتمی نسبی
۲۶۹٫۱۲۷۹۱۱ ± ۰٫۰۰۰۶۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

عدد جرمی270
عدد جرمی165
جرم اتمی نسبی
۲۷۰٫۱۳۱۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۶۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷ ± ۱ h
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

تاریخ

کاشفA. Ghiorso, et al
مکان کشفUnited States
تاریخ کشف1970
ریشه‌شناسیNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants