ડૂબ્નિયમનો

ડૂબ્નિયમનો (Db)

chemical element with the atomic number of 105
Atomic Number105
Atomic Weight268
mass number255
Group5
Period7
Blockd
પ્રોટોન105 p+
neutron150 n0
ઈલેક્ટ્રોન105 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Db (ડૂબ્નિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
29.3 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Db (ડૂબ્નિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Db (ડૂબ્નિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Db (ડૂબ્નિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Db (ડૂબ્નિયમનો)
Orbital Diagram of Db (ડૂબ્નિયમનો)
oxidation number5
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F3/2
space group ()

Isotopes of Dubnium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

255Db

mass number255
neutron number150
relative atomic mass
255.106919 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
54 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

mass number256
neutron number151
relative atomic mass
256.107674 ± 0.000201 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.7 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ9
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

mass number257
neutron number152
relative atomic mass
257.107520042 ± 0.000176741 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

mass number258
neutron number153
relative atomic mass
258.108972995 ± 0.000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.17 ± 0.36 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

mass number259
neutron number154
relative atomic mass
259.109491859 ± 0.000060854 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
510 ± 160 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

mass number260
neutron number155
relative atomic mass
260.111297 ± 0.0001 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.52 ± 0.13 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

mass number261
neutron number156
relative atomic mass
261.111979 ± 0.000118 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.7 ± 1 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

mass number262
neutron number157
relative atomic mass
262.114067 ± 0.000154 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
34 ± 4 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

mass number263
neutron number158
relative atomic mass
263.114987 ± 0.00018 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29 ± 9 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

mass number264
neutron number159
relative atomic mass
264.117297 ± 0.000253 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)

265Db

mass number265
neutron number160
relative atomic mass
265.1185 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)

266Db

mass number266
neutron number161
relative atomic mass
266.121032 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 70 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

mass number267
neutron number162
relative atomic mass
267.122399 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2 ± 1.1 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

mass number268
neutron number163
relative atomic mass
268.125669 ± 0.000568 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29 ± 3 h
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

mass number269
neutron number164
relative atomic mass
269.127911 ± 0.000669 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

mass number270
neutron number165
relative atomic mass
270.131399 ± 0.000617 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.7 ± 1 h
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકA. Ghiorso, et al
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1970
etymologyNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
ઉચ્ચારHA-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants