டப்னியம்

டப்னியம் (Db)

chemical element with the atomic number of 105
Atomic Number105
Atomic Weight268
திணிவெண்255
Group5
Period7
Blockd
நேர்மின்னி105 p+
நொதுமி150 n0
எதிர்மின்னி105 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Db (டப்னியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி
29.3 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Db (டப்னியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
போர் அணு மாதிரி: Db (டப்னியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Db (டப்னியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Db (டப்னியம்)
Orbital Diagram of Db (டப்னியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்5
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்4F3/2
space group ()

Isotopes of Dubnium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

255Db

திணிவெண்255
neutron number150
relative atomic mass
255.106919 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

திணிவெண்256
neutron number151
relative atomic mass
256.107674 ± 0.000201 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.7 ± 0.4 s
சுழற்சி9
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

திணிவெண்257
neutron number152
relative atomic mass
257.107520042 ± 0.000176741 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.2 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

திணிவெண்258
neutron number153
relative atomic mass
258.108972995 ± 0.000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.17 ± 0.36 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

திணிவெண்259
neutron number154
relative atomic mass
259.109491859 ± 0.000060854 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
510 ± 160 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

திணிவெண்260
neutron number155
relative atomic mass
260.111297 ± 0.0001 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.52 ± 0.13 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity

decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

திணிவெண்261
neutron number156
relative atomic mass
261.111979 ± 0.000118 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.7 ± 1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

திணிவெண்262
neutron number157
relative atomic mass
262.114067 ± 0.000154 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34 ± 4 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

திணிவெண்263
neutron number158
relative atomic mass
263.114987 ± 0.00018 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 9 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

திணிவெண்264
neutron number159
relative atomic mass
264.117297 ± 0.000253 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

265Db

திணிவெண்265
neutron number160
relative atomic mass
265.1185 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

266Db

திணிவெண்266
neutron number161
relative atomic mass
266.121032 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80 ± 70 m
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

திணிவெண்267
neutron number162
relative atomic mass
267.122399 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 1.1 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

திணிவெண்268
neutron number163
relative atomic mass
268.125669 ± 0.000568 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 3 h
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

திணிவெண்269
neutron number164
relative atomic mass
269.127911 ± 0.000669 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

திணிவெண்270
neutron number165
relative atomic mass
270.131399 ± 0.000617 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.7 ± 1 h
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்A. Ghiorso, et al
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
சொற்பிறப்பியல்Named after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants