ડાર્મસ્ટાટિયમનો

ડાર્મસ્ટાટિયમનો (Ds)

chemical element with atomic number 110
Atomic Number110
Atomic Weight281
mass number267
Group10
Period7
Blockd
પ્રોટોન110 p+
neutron157 n0
ઈલેક્ટ્રોન110 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
34.8 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)
valence electron1
Lewis structure: Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)
Orbital Diagram of Ds (ડાર્મસ્ટાટિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matter
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3D3
space group ()

Isotopes of Darmstadtium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

267Ds

mass number267
neutron number157
relative atomic mass
267.143726 ± 0.000219 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10 ± 8 us
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

mass number268
neutron number158
relative atomic mass
268.143477 ± 0.000324 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)

269Ds

mass number269
neutron number159
relative atomic mass
269.144750965 ± 0.000033712 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
230 ± 110 us
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

mass number270
neutron number160
relative atomic mass
270.14458662 ± 0.000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
205 ± 48 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

mass number271
neutron number161
relative atomic mass
271.145951 ± 0.000104 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
144 ± 53 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

mass number272
neutron number162
relative atomic mass
272.146091 ± 0.000456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

273Ds

mass number273
neutron number163
relative atomic mass
273.148455 ± 0.000152 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
240 ± 100 us
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

mass number274
neutron number164
relative atomic mass
274.149434 ± 0.000418 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

mass number275
neutron number165
relative atomic mass
275.152085 ± 0.000366 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

mass number276
neutron number166
relative atomic mass
276.153022 ± 0.000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

mass number277
neutron number167
relative atomic mass
277.155763 ± 0.000421 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 3 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

mass number278
neutron number168
relative atomic mass
278.157007 ± 0.000548 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

mass number279
neutron number169
relative atomic mass
279.159984 ± 0.000649 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
210 ± 40 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

mass number280
neutron number170
relative atomic mass
280.161375 ± 0.000803 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25 ± 20 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

mass number281
neutron number171
relative atomic mass
281.164545 ± 0.000529 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14 ± 3 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

mass number282
neutron number172
relative atomic mass
282.166174 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 3.3 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

mass number283
neutron number173
relative atomic mass
283.169437 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

mass number284
neutron number174
relative atomic mass
284.171187 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1994
etymologyNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
ઉચ્ચારoon-nun-NIL-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants