டாம்ஸ்ராட்டியம்

டாம்ஸ்ராட்டியம் (Ds)

chemical element with atomic number 110
Atomic Number110
Atomic Weight281
திணிவெண்267
Group10
Period7
Blockd
நேர்மின்னி110 p+
நொதுமி157 n0
எதிர்மின்னி110 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி
34.8 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
போர் அணு மாதிரி: Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)
Orbital Diagram of Ds (டாம்ஸ்ராட்டியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலை
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்3D3
space group ()

Isotopes of Darmstadtium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

267Ds

திணிவெண்267
neutron number157
relative atomic mass
267.143726 ± 0.000219 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 8 us
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

திணிவெண்268
neutron number158
relative atomic mass
268.143477 ± 0.000324 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

269Ds

திணிவெண்269
neutron number159
relative atomic mass
269.144750965 ± 0.000033712 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
230 ± 110 us
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

திணிவெண்270
neutron number160
relative atomic mass
270.14458662 ± 0.000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
205 ± 48 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

திணிவெண்271
neutron number161
relative atomic mass
271.145951 ± 0.000104 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
144 ± 53 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

திணிவெண்272
neutron number162
relative atomic mass
272.146091 ± 0.000456 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

273Ds

திணிவெண்273
neutron number163
relative atomic mass
273.148455 ± 0.000152 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
240 ± 100 us
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

திணிவெண்274
neutron number164
relative atomic mass
274.149434 ± 0.000418 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

திணிவெண்275
neutron number165
relative atomic mass
275.152085 ± 0.000366 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

திணிவெண்276
neutron number166
relative atomic mass
276.153022 ± 0.000588 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

திணிவெண்277
neutron number167
relative atomic mass
277.155763 ± 0.000421 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 3 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

திணிவெண்278
neutron number168
relative atomic mass
278.157007 ± 0.000548 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

திணிவெண்279
neutron number169
relative atomic mass
279.159984 ± 0.000649 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
210 ± 40 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

திணிவெண்280
neutron number170
relative atomic mass
280.161375 ± 0.000803 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25 ± 20 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

திணிவெண்281
neutron number171
relative atomic mass
281.164545 ± 0.000529 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14 ± 3 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

திணிவெண்282
neutron number172
relative atomic mass
282.166174 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 3.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

திணிவெண்283
neutron number173
relative atomic mass
283.169437 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

திணிவெண்284
neutron number174
relative atomic mass
284.171187 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
சொற்பிறப்பியல்Named after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants