ไอน์สไตเนียม

ไอน์สไตเนียม (Es)

chemical element with the atomic number of 99
เลขอะตอม99
มวลอะตอม252
เลขมวล239
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน99 p+
นิวตรอน140 n0
อิเล็กตรอน99 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Es (ไอน์สไตเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111.6 pm
Crystal Radius
125.6 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
8.84 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Es (ไอน์สไตเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Es (ไอน์สไตเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Es (ไอน์สไตเนียม)
electron configuration[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Es (ไอน์สไตเนียม)
Orbital Diagram of Es (ไอน์สไตเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,133.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancesilver-colored
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
quantum number5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Natural Isotopes0

239Es

เลขมวล239
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
239.06831 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

เลขมวล240
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
240.068949 ± 0.000393 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 1.7 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

เลขมวล241
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
241.068592 ± 0.000248 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

เลขมวล242
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
242.069567 ± 0.000276 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.8 ± 1.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

เลขมวล243
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
243.069508 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.1 ± 1.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

เลขมวล244
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
244.070881 ± 0.000195 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37 ± 4 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

เลขมวล245
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
245.071192 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.11 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

เลขมวล246
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
246.072806474 ± 0.000096538 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 0.5 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

เลขมวล247
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
247.073621929 ± 0.00002087 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.55 ± 0.26 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

เลขมวล248
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
248.075469 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24 ± 3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

เลขมวล249
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
249.076409 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
102.2 ± 0.6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

เลขมวล250
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
250.078611 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.1 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

เลขมวล251
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
251.079991431 ± 0.000005676 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33 ± 1 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

เลขมวล252
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
252.082979173 ± 0.000053736 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
471.7 ± 1.9 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

เลขมวล253
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
253.084821241 ± 0.000001341 Da
g-factor
1.1714285714286 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.47 ± 0.03 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
6.7 ± 0.8
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

เลขมวล254
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
254.088024337 ± 0.000003152 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
275.7 ± 0.5 d
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

เลขมวล255
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
255.090273504 ± 0.000011612 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.8 ± 1.2 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

เลขมวล256
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
256.093597 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.6 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

เลขมวล257
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
257.095979 ± 0.000441 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 0.2 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

เลขมวล258
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
258.09952 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Argonne, Los Alamos, U of Calif
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1952
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Es
 • element 99
 • 99Es

การแปล

 • ฝรั่งเศสeinsteinium
 • อังกฤษeinsteinium
 • สเปนeinstenio
 • เยอรมันEinsteinium
 • อัมฮาราኤይንስቴኒየም
 • อาหรับأينشتاينيوم
 • อาเซอร์ไบจานEynşteynium
 • เบลารุสЭйнштэйній
 • บัลแกเรียайнщайний
 • บังกลาআইনস্টাইনিয়াম
 • บอสเนียajnštajnij
 • คาตาลันeinsteini
 • คอร์ซิกาEinsteiniu
 • เช็กeinsteinium
 • ชูวัชЭйнштейни
 • เวลส์Einsteiniwm
 • เดนมาร์กeinsteinium
 • กรีกαϊνστάνιο
 • เอสเปรันโตejnŝtejnio
 • เอสโตเนียeinsteinium
 • บาสก์einsteinio
 • เปอร์เซียاینشتینیم
 • ฟินแลนด์einsteinium
 • ฟรูลีEinsteini
 • ไอริชéinstéiniam
 • กาลิเซียEinsteinio
 • มานซ์Einsteinium
 • จีนแคะeinsteinium
 • ฮิบรูאיינשטייניום
 • ฮินดีआइंस्टीनियम
 • ฮินดีฟิจิEinsteinium
 • โครเอเชียajnštajnij
 • เฮติครีโอลAchtaynyòm
 • ฮังการีeinsteinium
 • อาร์เมเนียէյնշտեյնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวeinsteinium
 • อินโดนีเซียeinsteinium
 • อีโดeinsteinio
 • อิตาลีeinsteinio
 • ญี่ปุ่นアインスタイニウム
 • โลชบันjinmrtainctaini
 • ชวาEinsteinium
 • จอร์เจียაინშტაინიუმი
 • กันนาดาಐನ್‌ಸ್ಟೈನಿಯಮ್
 • เกาหลี아인슈타이늄
 • โกมิЭйнштейний
 • ละตินeinsteinium
 • ลักเซมเบิร์กEinsteinium
 • ลิกูเรียEinsteinio
 • ลิทัวเนียeinšteinis
 • ลัตเวียeinšteinijs
 • มาลายาลัมഐൻസ്റ്റീനിയം
 • มราฐีआइन्स्टाइनियम
 • มารีตะวันตกЭйнштейний
 • มาเลย์Einsteinium
 • พม่าအိုင်စ်တိုင်နီယမ်
 • ดัตช์einsteinium
 • นอร์เวย์นีนอสก์einsteinium
 • โปแลนด์einstein
 • โปรตุเกสeinsténio
 • เคชวาEinsteinyu
 • โรมาเนียeinsteiniu
 • รัสเซียэйнштейний
 • ซาคาЭйнштейниум
 • ซิซิลีeinsteiniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียAjnštajnijum
 • สโลวักeinsteinium
 • สโลวีเนียajnštajnij
 • แอลเบเนียeinsteiniumi
 • เซอร์เบียајнштајнијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Einsteinium
 • สวีเดนeinsteinium
 • ทมิฬஐன்ஸ்டைனியம்
 • ตุรกีaynştaynyum
 • อุยกูร์ئېينشتېينىي
 • ยูเครนейнштейній
 • อูรดูآئنسٹائنیئم
 • เวปส์Einšteinii
 • เวียดนามeinsteini
 • วาเรย์Einsteinyo
 • คัลมืยค์Эйнштейниүм
 • โยรูบาEinsteiniom
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลeinsteinium
 • ลาฮ์นดาآئنسٹائنیئم
 • เซบูEinsteinyo
 • เคิร์ดตอนกลางئاینیشتاینۆم
 • มาซิโดเนียајнштајниум
 • เบรตันEinsteiniom
 • คาซัคЭйнштейний
 • โอดิยาଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନିଅମ
 • คุชราตઆઇન્સ્ટેનીયમ
 • อ็อกซิตันeinsteinium
 • พีดมอนต์Einsteni
 • ตาตาร์Эйнштейний
 • เนวาร์आइन्स्टाइनियम
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานEinsteinium
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Айнштайн
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียEinsteiniu
 • อุซเบกEynshteyniy
 • คีร์กีซЭйнштейний
 • เนปาลआइन्स्टाइनियम
 • สันสกฤตआइन्स्टाइनियम
 • มอลตาenstejnju
 • เตลูกูఐన్‌స్టయినియం
 • บาลีआइन्स्टाइनियम
 • เกลิกสกอตEinsteinium
 • โปรตุเกส (บราซิล)einstênio
 • โภชปุรีआइंस्टाइनियम
 • ลิมเบิร์กEinsteinium
 • cdoEinsteinium
 • เวเนโต้Einsteinio
 • อัสตูเรียสEinsteniu
 • แฟโรEinsteinium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)einsteinium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาainstainio
 • ตากาล็อกEinsteinyo
 • แอฟริกานส์Einsteinium
 • kbpAyɩnstayɩnɩyɔm
 • ฟริเซียนเหนือEinsteinium
 • โวลาพึคlänstänin
 • oloEinštenii
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกЭйнштейний
 • มองโกเลียэйнштейни
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาEinstèiniu
 • สวาฮีลีEinsteini
 • อาหรับโมร็อกโกآينشتاينيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اينشتاينيوم
 • พัชโตآينسټېنيوم
 • คอร์นิชEinsteiniom
 • บาหลีÉinsteinium
 • บิกอลEinsteinyo
 • ซูลูIsEntshenye