યુનુન્ક્વૉડિયમનો

યુનુન્ક્વૉડિયમનો (Fl)

chemical element with atomic number 114
Atomic Number114
Atomic Weight289
mass number284
Group14
Period7
Blockp
પ્રોટોન114 p+
neutron170 n0
ઈલેક્ટ્રોન114 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Fl (યુનુન્ક્વૉડિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
9.928 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Fl (યુનુન્ક્વૉડિયમનો)
valence electron4
Lewis structure: Fl (યુનુન્ક્વૉડિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Fl (યુનુન્ક્વૉડિયમનો)
Orbital Diagram of Fl (યુનુન્ક્વૉડિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3P0
space group ()

Isotopes of Flerovium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes8
Natural Isotopes0

284Fl

mass number284
neutron number170
relative atomic mass
284.181192 ± 0.000704 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.1 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

mass number285
neutron number171
relative atomic mass
285.183503 ± 0.000433 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
210 ± 100 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

mass number286
neutron number172
relative atomic mass
286.184226 ± 0.00059 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
130 ± 30 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

mass number287
neutron number173
relative atomic mass
287.18672 ± 0.000663 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
510 ± 120 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

mass number288
neutron number174
relative atomic mass
288.187781 ± 0.000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
653 ± 113 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

mass number289
neutron number175
relative atomic mass
289.190517 ± 0.000548 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

mass number290
neutron number176
relative atomic mass
290.191875 ± 0.000752 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 60 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

mass number291
neutron number177
relative atomic mass
291.194848 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJoint Institute for Nuclear Research
શોધનું સ્થળRussia
શોધની તારીખ1998
etymologyNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
ઉચ્ચાર

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants