ஐதரசன்

ஐதரசன் (H)

1 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number1
Atomic Weight1.008
திணிவெண்1
Group1
Period1
Blocks
நேர்மின்னி1 p+
நொதுமி0 n0
எதிர்மின்னி1 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of H (ஐதரசன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
25 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
32 pm
Metallic Radius
ionic radius
-38 pm
Crystal Radius
-24 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
110 pm
அடர்த்தி
0.000082 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஐதரசன்0102030405060708090100110pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.754195 eV/particle
ionization energy
13.598434005136 eV/particle
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
0.904 kJ/mol
enthalpy of fusion
0.117 kJ/mol
standard enthalpy of formation
217.998 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell1
போர் அணு மாதிரி: H (ஐதரசன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: H (ஐதரசன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு1s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of H (ஐதரசன்)
Orbital Diagram of H (ஐதரசன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
2.00476999140139 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
20.271 K
Melting Point
13.99 K
critical pressure
1.2858 MPa
critical temperature
32.938 K
மும்மைப் புள்ளி
13.8033 K
7.041 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000132
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.1815 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
28.836 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
14.304 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000248 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.00000000004999 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000000223
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
1,270 m/s
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number103
Mendeleev Number105
Pettifor Number103
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
polarizability
4.50711 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.499026705 a₀
allotropeDihydrogen
Neutron cross section
0.332
Neutron Mass Absorption
0.011
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hydrogen

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes5
Natural Isotopes2
Isotopic Composition199.99%199.99%20.01%20.01%

1H

திணிவெண்1
neutron number0
relative atomic mass
1.007825031898 ± 0.000000000014 Da
g-factor
5.585694702 ± 0.000000018
natural abundance
99.9855 ± 0.0078
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

2D

திணிவெண்2
neutron number1
relative atomic mass
2.014101777844 ± 0.000000000015 Da
g-factor
0.857438231 ± 0.000000005
natural abundance
0.0145 ± 0.0078
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

3T

திணிவெண்3
neutron number2
relative atomic mass
3.01604928132 ± 0.00000000008 Da
g-factor
5.95792492 ± 0.000000028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.32 ± 0.02 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

4H

திணிவெண்4
neutron number3
relative atomic mass
4.026431867 ± 0.000107354 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
139 ± 10 ys
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

5H

திணிவெண்5
neutron number4
relative atomic mass
5.035311492 ± 0.00009602 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
86 ± 6 ys
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

6H

திணிவெண்6
neutron number5
relative atomic mass
6.044955437 ± 0.000272816 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
294 ± 67 ys
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
3n (3-neutron emission)

7H

திணிவெண்7
neutron number6
relative atomic mass
7.052749 ± 0.001078 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
652 ± 558 ys
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)
Hydrogen discharge tube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Henry Cavendish
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1766
சொற்பிறப்பியல்Greek: hydro (water) and genes (generate)
pronunciationHI-dreh-jen (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,400 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
1,08,000 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
10 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
2.4 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
75 %
Abundance in Universe
75 %

Nuclear Screening Constants

1s0