ஹீலியம்

ஹீலியம் (He)

2 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலம்
Atomic Number2
Atomic Weight4.002602
திணிவெண்4
Group18
Period1
Blocks
நேர்மின்னி2 p+
நொதுமி2 n0
எதிர்மின்னி2 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of He (ஹீலியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
120 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
46 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
140 pm
அடர்த்தி
0.000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஹீலியம்0102030405060708090100110120130140pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
177.8 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
24.587387936 eV/particle
ionization energy of He (ஹீலியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
0.08 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2
போர் அணு மாதிரி: He (ஹீலியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: He (ஹீலியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு1s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of He (ஹீலியம்)
Orbital Diagram of He (ஹீலியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
0.0674191963846371 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
4.222 K
Melting Point
critical pressure
0.22746 MPa
critical temperature
5.195 K
மும்மைப் புள்ளி
2.177 K
5.043 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000035
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.152 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
5.193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000059 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000236 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000000105
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (HEX)
lattice constant
3.57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
970 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
148.5 kJ/mol
polarizability
1.38375 ± 0.00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.42 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.007
Neutron Mass Absorption
0.00001
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

திணிவெண்3
neutron number1
relative atomic mass
3.01602932197 ± 0.00000000006 Da
g-factor
-4.25525062 ± 0.00000006
natural abundance
0.0002 ± 0.0002
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

4He

திணிவெண்4
neutron number2
relative atomic mass
4.00260325413 ± 0.00000000016 Da
g-factor
0
natural abundance
99.9998 ± 0.0002
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1908
parity+

5He

திணிவெண்5
neutron number3
relative atomic mass
5.012057224 ± 0.00002147 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
602 ± 22 ys
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

6He

திணிவெண்6
neutron number4
relative atomic mass
6.018885889 ± 0.000000057 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
806.92 ± 0.24 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

திணிவெண்7
neutron number5
relative atomic mass
7.027990652 ± 0.000008115 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.51 ± 0.07 zs
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

8He

திணிவெண்8
neutron number6
relative atomic mass
8.033934388 ± 0.000000095 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
119.5 ± 1.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

திணிவெண்9
neutron number7
relative atomic mass
9.043946414 ± 0.000050259 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 2.3 zs
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

10He

திணிவெண்10
neutron number8
relative atomic mass
10.052815306 ± 0.000099676 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
260 ± 40 ys
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
location of discoveryScotland/Sweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1895
சொற்பிறப்பியல்Greek: hêlios (sun).
pronunciationHEE-li-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.008 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000007 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
23 %
Abundance in Universe
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125