هولمیم

هولمیم (Ho)

chemical element with atomic number 67
عدد اتمی67
عدد جرمی164.93033
عدد جرمی165
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون67 p+
نوترون98 n0
الکترون67 e-
Animated مدل بور of Ho (هولمیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۱۸٫۷ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۶ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۰٫۱ pm
Crystal Radius
۱۰۴٫۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۰ pm
density
۸٫۸ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: هولمیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۰۲۱۵ eV/particle
ionization energy of Ho (هولمیم)
آنتالپی تبخیر
۳۰۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۰۰٫۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 29, 8, 2
مدل بور: Ho (هولمیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ho (هولمیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced مدل بور of Ho (هولمیم)
Orbital Diagram of Ho (هولمیم)
عدد اکسایش0, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۹۷۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۷۴۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۱۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۱۵ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۶۵ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۹۴ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۵۴۹ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۹۰۵۴۶۷ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۴۸۲۸۴۵
magnetic ordering
نقطه کوری
۲۰ K
دمای نیل
۱۳۲ K
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۵۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۴۰ GPa
مدول برشی
۲۶ GPa
مدول یانگ
۶۵ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۳
سرعت صوت
۲٬۷۶۰ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۵۶ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۶۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۱۵
عدد کوانتومی4I15/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های هولمیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار38
Natural Isotopes1

140Ho

عدد جرمی140
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۶۸۵۲۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۳ ms
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

عدد جرمی141
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۶۳۱۰۸ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱ ± ۰٫۱ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

عدد جرمی142
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۶۰۰۱ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

عدد جرمی143
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۵۴۸۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

عدد جرمی144
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۵۲۱۰۹۷۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

عدد جرمی145
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۴۷۲۶۷۳۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۱ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

عدد جرمی146
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۴۴۹۹۳۵۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۲ ± ۰٫۲۲ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

عدد جرمی147
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۴۰۱۴۲۲۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۰٫۴ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

عدد جرمی148
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۳۷۷۴۳۹۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲ ± ۱٫۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

عدد جرمی149
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۳۳۸۲۰۴۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱ ± ۰٫۲ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

عدد جرمی150
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۳۳۴۹۸۳۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۶٫۸ ± ۱٫۸ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

عدد جرمی151
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۳۱۶۹۸۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۲ ± ۰٫۱ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

عدد جرمی152
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۳۱۷۱۷۶۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۴۹ Da
g-factor
‎−۰٫۵۱ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۱٫۸ ± ۰٫۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

عدد جرمی153
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۳۰۲۰۶۶۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۳۸ Da
g-factor
۱٫۲۳۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۵ ± ۰٫۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۱ ± ۰٫۰۳ m
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۱ ± ۰٫۵
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

عدد جرمی154
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۳۰۶۰۶۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۸۲ Da
g-factor
‎−۰٫۳۲۰۵ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۷۶ ± ۰٫۱۹ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۹ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

عدد جرمی155
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۲۹۱۰۳۳۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۷۵۴ Da
g-factor
۱٫۴ ± ۰٫۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸ ± ۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۵۶ ± ۰٫۱۲
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

عدد جرمی156
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۲۹۶۴۱۶۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۲۴۹ Da
g-factor
۰٫۷۴۵ ± ۰٫۰۰۷۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۱ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۲٫۴ ± ۰٫۱۸
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

عدد جرمی157
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۲۸۲۵۱۹۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۱۹۴ Da
g-factor
۱٫۲۴ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۰۵ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

عدد جرمی158
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۲۸۹۴۴۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۹۰۹۹ Da
g-factor
۰٫۷۵۵۲ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۳ ± ۰٫۴ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۴٫۲ ± ۰٫۴
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

عدد جرمی159
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۲۷۷۱۸۶۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۶۸ Da
g-factor
۱٫۲۲ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۰۵ ± ۰٫۱۱ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۲۷ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

عدد جرمی160
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۲۸۷۳۵۵۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۱۲ Da
g-factor
۰٫۷۴ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۶ ± ۰٫۳ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۴ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

عدد جرمی161
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۲۷۸۶۱۸۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۰۹ Da
g-factor
۱٫۲۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۸ ± ۰٫۰۵ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۳ ± ۰٫۱۱
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

162Ho

عدد جرمی162
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۲۹۱۰۲۵۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۳ Da
g-factor
۲٫۳۲ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

عدد جرمی163
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۲۸۷۴۰۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۴۴ Da
g-factor
۱٫۲۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۷ ± ۰٫۰۲۵ ky
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۷ ± ۰٫۶
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

164Ho

عدد جرمی164
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۳۰۲۴۰۵۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۹۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

عدد جرمی165
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۰۳۲۹۱۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۴۴ Da
g-factor
۱٫۱۸۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1934
پاریته-

166Ho

عدد جرمی166
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۳۲۲۹۱۲۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۸۱۲ ± ۰٫۰۰۷ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

167Ho

عدد جرمی167
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۳۳۱۴۰۲۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱ ± ۰٫۱ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

168Ho

عدد جرمی168
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۳۵۵۲۳۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۲۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹۹ ± ۰٫۰۷ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

169Ho

عدد جرمی169
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۳۶۸۷۹۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۵۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷۲ ± ۰٫۱ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

170Ho

عدد جرمی170
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۳۹۶۲۶۵۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۳۶۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۶ ± ۰٫۰۵ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

171Ho

عدد جرمی171
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۴۱۴۷۲۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴۱۲۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳ ± ۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

172Ho

عدد جرمی172
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۴۴۷۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵ ± ۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

173Ho

عدد جرمی173
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۴۷۰۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۱ ± ۰٫۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

174Ho

عدد جرمی174
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۵۰۷۵۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷ ± ۰٫۴ s
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

175Ho

عدد جرمی175
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۵۳۵۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۸ ± ۰٫۵۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

عدد جرمی176
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۵۷۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

عدد جرمی177
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۶۱۰۵۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

عدد جرمی178
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۶۵۵۰۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

تاریخ

کاشفJ.L. Soret
مکان کشفSwitzerland
تاریخ کشف1878
ریشه‌شناسیFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۳ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۲۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۵۹ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561