هاسیم

هاسیم (Hs)

هاسیم که با نمادhs در جدول تناوبی عناصر دارای عدد اتمی 108 است یک عنصر آزمایشگاهی است و در طبیعت وجود ندارد.
عدد اتمی108
عدد جرمی269
عدد جرمی263
گروه8
تناوب7
بلوکd
پروتون108 p+
نوترون155 n0
الکترون108 e-
Animated مدل بور of Hs (هاسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۳۴ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
Crystal Radius
شعاع واندروالسی
density
۴۰٫۷ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
ionization energy of Hs (هاسیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
مدل بور: Hs (هاسیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Hs (هاسیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced مدل بور of Hs (هاسیم)
Orbital Diagram of Hs (هاسیم)
عدد اکسایش8
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
بی رنگ
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی ()
ثابت شبکه
Lattice Angles
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۳۶ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی5D4
گروه فضایی ()

ایزوتوپ‌های هاسیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار18
Natural Isotopes0

263Hs

عدد جرمی263
عدد جرمی155
جرم اتمی نسبی
۲۶۳٫۱۲۸۴۷۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۰٫۹ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

عدد جرمی264
عدد جرمی156
جرم اتمی نسبی
۲۶۴٫۱۲۸۳۵۶۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱۰۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۰٫۷ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

عدد جرمی265
عدد جرمی157
جرم اتمی نسبی
۲۶۵٫۱۲۹۷۹۱۷۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۷۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۶ ± ۰٫۱۶ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

عدد جرمی266
عدد جرمی158
جرم اتمی نسبی
۲۶۶٫۱۳۰۰۴۸۷۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۹۰۹۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳ ± ۰٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

عدد جرمی267
عدد جرمی159
جرم اتمی نسبی
۲۶۷٫۱۳۱۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۱۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵ ± ۱۱ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

عدد جرمی268
عدد جرمی160
جرم اتمی نسبی
۲۶۸٫۱۳۲۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴ ± ۱٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

269Hs

عدد جرمی269
عدد جرمی161
جرم اتمی نسبی
۲۶۹٫۱۳۳۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۱۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۷ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

270Hs

عدد جرمی270
عدد جرمی162
جرم اتمی نسبی
۲۷۰٫۱۳۴۳۱۳ ± ۰٫۰۰۰۲۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2003
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

عدد جرمی271
عدد جرمی163
جرم اتمی نسبی
۲۷۱٫۱۳۷۰۸۲ ± ۰٫۰۰۰۲۹۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

عدد جرمی272
عدد جرمی164
جرم اتمی نسبی
۲۷۲٫۱۳۸۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۵۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

عدد جرمی273
عدد جرمی165
جرم اتمی نسبی
۲۷۳٫۱۴۱۴۵۸ ± ۰٫۰۰۰۴۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٬۰۶۰ ± ۵۰۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

عدد جرمی274
عدد جرمی166
جرم اتمی نسبی
۲۷۴٫۱۴۳۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۵۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

عدد جرمی275
عدد جرمی167
جرم اتمی نسبی
۲۷۵٫۱۴۶۵۳ ± ۰٫۰۰۰۶۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸۰ ± ۱۳۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

276Hs

عدد جرمی276
عدد جرمی168
جرم اتمی نسبی
۲۷۶٫۱۴۸۳۴۸ ± ۰٫۰۰۰۷۷۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

عدد جرمی277
عدد جرمی169
جرم اتمی نسبی
۲۷۷٫۱۵۱۷۷۲ ± ۰٫۰۰۰۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲ ± ۹ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

عدد جرمی278
عدد جرمی170
جرم اتمی نسبی
۲۷۸٫۱۵۳۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2016
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

عدد جرمی279
عدد جرمی171
جرم اتمی نسبی
۲۷۹٫۱۵۷۲۷۴ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

عدد جرمی280
عدد جرمی172
جرم اتمی نسبی
۲۸۰٫۱۵۹۳۳۵ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

تاریخ

کاشفHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1984
ریشه‌شناسیNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants