હૅસિયમનો

હૅસિયમનો (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Atomic Number108
Atomic Weight269
mass number263
Group8
Period7
Blockd
પ્રોટોન108 p+
neutron155 n0
ઈલેક્ટ્રોન108 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Hs (હૅસિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
40.7 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Hs (હૅસિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Hs (હૅસિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Hs (હૅસિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Hs (હૅસિયમનો)
Orbital Diagram of Hs (હૅસિયમનો)
oxidation number8
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D4
space group ()

Isotopes of Hassium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

263Hs

mass number263
neutron number155
relative atomic mass
263.128479 ± 0.000212 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.9 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

mass number264
neutron number156
relative atomic mass
264.12835633 ± 0.000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.7 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

mass number265
neutron number157
relative atomic mass
265.129791744 ± 0.000025719 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.96 ± 0.16 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

mass number266
neutron number158
relative atomic mass
266.130048783 ± 0.000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

mass number267
neutron number159
relative atomic mass
267.131678 ± 0.000102 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55 ± 11 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

mass number268
neutron number160
relative atomic mass
268.132011 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.4 ± 1.1 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

mass number269
neutron number161
relative atomic mass
269.133649 ± 0.000141 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15 ± 7 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

mass number270
neutron number162
relative atomic mass
270.134313 ± 0.000266 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9 ± 4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

mass number271
neutron number163
relative atomic mass
271.137082 ± 0.000296 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

mass number272
neutron number164
relative atomic mass
272.138492 ± 0.000547 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

mass number273
neutron number165
relative atomic mass
273.141458 ± 0.000401 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1,060 ± 500 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

mass number274
neutron number166
relative atomic mass
274.143217 ± 0.000504 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

mass number275
neutron number167
relative atomic mass
275.14653 ± 0.000637 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
280 ± 130 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

mass number276
neutron number168
relative atomic mass
276.148348 ± 0.000773 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

mass number277
neutron number169
relative atomic mass
277.151772 ± 0.00048 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12 ± 9 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

mass number278
neutron number170
relative atomic mass
278.153753 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

mass number279
neutron number171
relative atomic mass
279.157274 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

mass number280
neutron number172
relative atomic mass
280.159335 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1984
etymologyNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
ઉચ્ચારHES-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants