ஹஸ்ஸியம்

ஹஸ்ஸியம் (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Atomic Number108
Atomic Weight269
திணிவெண்263
Group8
Period7
Blockd
நேர்மின்னி108 p+
நொதுமி155 n0
எதிர்மின்னி108 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Hs (ஹஸ்ஸியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி
40.7 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Hs (ஹஸ்ஸியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
போர் அணு மாதிரி: Hs (ஹஸ்ஸியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Hs (ஹஸ்ஸியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Hs (ஹஸ்ஸியம்)
Orbital Diagram of Hs (ஹஸ்ஸியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்8
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்5D4
space group ()

Isotopes of Hassium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

263Hs

திணிவெண்263
neutron number155
relative atomic mass
263.128479 ± 0.000212 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.9 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

திணிவெண்264
neutron number156
relative atomic mass
264.12835633 ± 0.000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.7 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

திணிவெண்265
neutron number157
relative atomic mass
265.129791744 ± 0.000025719 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.96 ± 0.16 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

திணிவெண்266
neutron number158
relative atomic mass
266.130048783 ± 0.000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

திணிவெண்267
neutron number159
relative atomic mass
267.131678 ± 0.000102 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55 ± 11 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

திணிவெண்268
neutron number160
relative atomic mass
268.132011 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.4 ± 1.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

திணிவெண்269
neutron number161
relative atomic mass
269.133649 ± 0.000141 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 7 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

திணிவெண்270
neutron number162
relative atomic mass
270.134313 ± 0.000266 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

திணிவெண்271
neutron number163
relative atomic mass
271.137082 ± 0.000296 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

திணிவெண்272
neutron number164
relative atomic mass
272.138492 ± 0.000547 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

திணிவெண்273
neutron number165
relative atomic mass
273.141458 ± 0.000401 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1,060 ± 500 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

திணிவெண்274
neutron number166
relative atomic mass
274.143217 ± 0.000504 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

திணிவெண்275
neutron number167
relative atomic mass
275.14653 ± 0.000637 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
280 ± 130 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

திணிவெண்276
neutron number168
relative atomic mass
276.148348 ± 0.000773 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

திணிவெண்277
neutron number169
relative atomic mass
277.151772 ± 0.00048 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 9 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

திணிவெண்278
neutron number170
relative atomic mass
278.153753 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

திணிவெண்279
neutron number171
relative atomic mass
279.157274 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

திணிவெண்280
neutron number172
relative atomic mass
280.159335 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants