இந்தியம்

இந்தியம் (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
Atomic Number49
Atomic Weight114.818
திணிவெண்115
Group13
Period5
Blockp
நேர்மின்னி49 p+
நொதுமி66 n0
எதிர்மின்னி49 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of In (இந்தியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
155 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
193 pm
அடர்த்தி
7.31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: இந்தியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.7863552 eV/particle
ionization energy of In (இந்தியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
225.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
3.24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
243 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 3
போர் அணு மாதிரி: In (இந்தியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி3
Lewis structure: In (இந்தியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of In (இந்தியம்)
Orbital Diagram of In (இந்தியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.78
Electrophilicity Index
0.8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,300.15 K
Melting Point
429.7485 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
429.7436 K
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery lustrous gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
81.8 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000321 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
12 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000008000000000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
3.41 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000014 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000161 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000102
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
4.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.2 MPa
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
11 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
1,215 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0.06
குவாண்டம் எண்2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

திணிவெண்96
neutron number47
relative atomic mass
95.959109 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

திணிவெண்97
neutron number48
relative atomic mass
96.949125 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36 ± 6 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

திணிவெண்98
neutron number49
relative atomic mass
97.942129 ± 0.000327 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

திணிவெண்99
neutron number50
relative atomic mass
98.93411 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.11 ± 0.06 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

திணிவெண்100
neutron number51
relative atomic mass
99.931101929 ± 0.0000024 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.62 ± 0.06 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

திணிவெண்101
neutron number52
relative atomic mass
100.926414025 ± 0.000012519 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.1 ± 1.1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

திணிவெண்102
neutron number53
relative atomic mass
101.924105911 ± 0.000004909 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.3 ± 0.1 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

திணிவெண்103
neutron number54
relative atomic mass
102.91987883 ± 0.00000964 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

திணிவெண்104
neutron number55
relative atomic mass
103.918214538 ± 0.0000062 Da
g-factor
0.886 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.03 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
0.63 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

திணிவெண்105
neutron number56
relative atomic mass
104.914502322 ± 0.000011 Da
g-factor
1.2593333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.07 ± 0.07 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

திணிவெண்106
neutron number57
relative atomic mass
105.913463596 ± 0.000013125 Da
g-factor
0.70114285714286 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.2 ± 0.1 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

திணிவெண்107
neutron number58
relative atomic mass
106.910287497 ± 0.000010363 Da
g-factor
1.2393333333333 ± 0.0017777777777778
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.4 ± 0.3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

திணிவெண்108
neutron number59
relative atomic mass
107.909693654 ± 0.000009276 Da
g-factor
0.65057142857143 ± 0.00042857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58 ± 1.2 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
0.957 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

திணிவெண்109
neutron number60
relative atomic mass
108.907149679 ± 0.000004261 Da
g-factor
1.2288888888889 ± 0.00088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.159 ± 0.01 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

திணிவெண்110
neutron number61
relative atomic mass
109.907170674 ± 0.000012402 Da
g-factor
0.67228571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.92 ± 0.08 h
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

திணிவெண்111
neutron number62
relative atomic mass
110.905107236 ± 0.000003675 Da
g-factor
1.2211111111111 ± 0.0015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.8048 ± 0.0001 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

திணிவெண்112
neutron number63
relative atomic mass
111.905538718 ± 0.000004563 Da
g-factor
2.82 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.88 ± 0.15 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.082 ± 0.005
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

திணிவெண்113
neutron number64
relative atomic mass
112.904060451 ± 0.000000202 Da
g-factor
1.2268444444444 ± 0.000088888888888889
natural abundance
4.281 ± 0.052
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

114In

திணிவெண்114
neutron number65
relative atomic mass
113.904916405 ± 0.000000323 Da
g-factor
2.813 ± 0.014
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
71.9 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

திணிவெண்115
neutron number66
relative atomic mass
114.903878772 ± 0.000000012 Da
g-factor
1.2294666666667 ± 0.000088888888888889
natural abundance
95.719 ± 0.052
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
441 ± 25 Ty
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116In

திணிவெண்116
neutron number67
relative atomic mass
115.905259992 ± 0.000000236 Da
g-factor
2.7826 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.1 ± 0.03 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

திணிவெண்117
neutron number68
relative atomic mass
116.904515729 ± 0.000005239 Da
g-factor
1.2246666666667 ± 0.00088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43.2 ± 0.3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118In

திணிவெண்118
neutron number69
relative atomic mass
117.906356705 ± 0.000008322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 0.5 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119In

திணிவெண்119
neutron number70
relative atomic mass
118.905851622 ± 0.000007847 Da
g-factor
1.2237777777778 ± 0.0022222222222222
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.1 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.814 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120In

திணிவெண்120
neutron number71
relative atomic mass
119.907967489 ± 0.000042953 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.08 ± 0.08 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121In

திணிவெண்121
neutron number72
relative atomic mass
120.907852778 ± 0.000029435 Da
g-factor
1.2208888888889 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.1 ± 0.6 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.776 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122In

திணிவெண்122
neutron number73
relative atomic mass
121.910282458 ± 0.000053741 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.3 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123In

திணிவெண்123
neutron number74
relative atomic mass
122.910435252 ± 0.00002129 Da
g-factor
1.2184444444444 ± 0.0015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.17 ± 0.05 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.722 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124In

திணிவெண்124
neutron number75
relative atomic mass
123.913184873 ± 0.000032808 Da
g-factor
1.3456666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.12 ± 0.09 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125In

திணிவெண்125
neutron number76
relative atomic mass
124.913673841 ± 0.0000019 Da
g-factor
1.2208888888889 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.36 ± 0.04 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.68 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126In

திணிவெண்126
neutron number77
relative atomic mass
125.916468202 ± 0.0000045 Da
g-factor
1.3426666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.53 ± 0.01 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.47 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127In

திணிவெண்127
neutron number78
relative atomic mass
126.91746604 ± 0.000010736 Da
g-factor
1.2253333333333 ± 0.0017777777777778
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.086 ± 0.007 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.56 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

திணிவெண்128
neutron number79
relative atomic mass
127.920353637 ± 0.000001419 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
816 ± 27 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

திணிவெண்129
neutron number80
relative atomic mass
128.921808534 ± 0.000002116 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
570 ± 10 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

திணிவெண்130
neutron number81
relative atomic mass
129.924952257 ± 0.000001921 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
273 ± 5 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

திணிவெண்131
neutron number82
relative atomic mass
130.926972839 ± 0.000002367 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
261.5 ± 2.8 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

திணிவெண்132
neutron number83
relative atomic mass
131.932998444 ± 0.000064447 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
202.2 ± 0.2 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

திணிவெண்133
neutron number84
relative atomic mass
132.938067 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
163 ± 1.6 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

திணிவெண்134
neutron number85
relative atomic mass
133.944208 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
136 ± 4 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

திணிவெண்135
neutron number86
relative atomic mass
134.949425 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
103 ± 3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

திணிவெண்136
neutron number87
relative atomic mass
135.956017 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
86 ± 9 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

திணிவெண்137
neutron number88
relative atomic mass
136.961535 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70 ± 40 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Ferdinand Reich, T. Richter
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1863
சொற்பிறப்பியல்Latin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.25 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.02 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000044 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000004 %
Abundance in Universe
0.00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885