پتاسیم

پتاسیم (K)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۱۹
عدد اتمی19
عدد جرمی39.0983
عدد جرمی39
گروه1
تناوب4
بلوکs
پروتون19 p+
نوترون20 n0
الکترون19 e-
Animated مدل بور of K (پتاسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۲۲۰ pm
حجم مولی
۴۵٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۹۶ pm
Metallic Radius
۲۰۳ pm
شعاع یونی
۱۳۷ pm
Crystal Radius
۱۵۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۷۵ pm
density
۰٫۸۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: پتاسیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۵۰۱۴۷ eV/particle
ionization energy
۴٫۳۴۰۶۶۳۵۴ eV/particle
ionization energy of K (پتاسیم)
آنتالپی تبخیر
۲٫۳۳ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۰۲٫۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۸۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 8, 1
مدل بور: K (پتاسیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: K (پتاسیم)
آرایش اتمی[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced مدل بور of K (پتاسیم)
Orbital Diagram of K (پتاسیم)
عدد اکسایش-1, 1
الکترونگاتیوی
0.82
Electrophilicity Index
۰٫۷۶۳۳۸۴۸۴۱۵۹۸۵۶۰۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۰۳۲٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳۳۶٫۶۵ K
critical pressure
۱۶ MPa
دمای بحرانی
۲٬۲۲۳٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery gray
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۷۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۹٫۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۵۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۰۵۷۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۵٫۲۳ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۰٫۴ MPa
مدول حجمی
۳٫۱ GPa
مدول برشی
۱٫۳ GPa
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۲٬۰۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۲۸۹٫۷ ± ۰٫۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۳٬۹۲۳ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۸
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های پتاسیم

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

عدد جرمی31
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۰۳۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
3p100%

32K

عدد جرمی32
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۰۲۳۶۰۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

33K

عدد جرمی33
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۰۰۸۰۹۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

34K

عدد جرمی34
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۹۹۸۶۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

35K

عدد جرمی35
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۹۸۸۰۰۵۴۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۰٫۲۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۵٫۲ ± ۱٫۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

عدد جرمی36
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۹۸۱۳۰۱۸۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۴۹ Da
g-factor
۰٫۲۷۴ ± ۰٫۰۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴۱ ± ۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

عدد جرمی37
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۹۷۳۳۷۵۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱ Da
g-factor
۰٫۱۳۵۴۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۳۶۵۱ ± ۰٫۰۰۰۹۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۰۹ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

عدد جرمی38
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۹۶۹۰۸۱۱۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۰۹ Da
g-factor
۰٫۴۵۷ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶۵۱ ± ۰٫۰۱۹ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

عدد جرمی39
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۹۶۳۷۰۶۴۸۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۹ Da
g-factor
۰٫۲۶۰۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۹۳٫۲۵۸۱ ± ۰٫۰۰۴۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۶۰۳ ± ۰٫۰۰۰۶
تاریخ کشف1921
پاریته+

40K

عدد جرمی40
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۹۶۳۹۹۸۱۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶ Da
g-factor
natural abundance
۰٫۰۱۱۷ ± ۰٫۰۰۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۴۸ ± ۰٫۰۰۳ Gy
اسپین4
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۷۵ ± ۰٫۰۰۰۸
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

عدد جرمی41
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۹۶۱۸۲۵۲۵۶۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳ Da
g-factor
۰٫۱۴۳۲۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۶٫۷۳۰۲ ± ۰٫۰۰۴۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۷۳۴ ± ۰٫۰۰۰۷
تاریخ کشف1921
پاریته+

42K

عدد جرمی42
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۹۶۲۴۰۲۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۳ Da
g-factor
‎−۰٫۵۷۱۲۵ ± ۰٫۰۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۳۵۵ ± ۰٫۰۰۷ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

43K

عدد جرمی43
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۶۰۷۳۴۷۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
۰٫۱۰۸۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۳ ± ۰٫۱ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

44K

عدد جرمی44
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۶۱۵۸۶۹۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
‎−۰٫۴۲۸ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۱۳ ± ۰٫۱۹ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

45K

عدد جرمی45
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۶۰۶۹۱۴۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
۰٫۱۱۵۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۸ ± ۰٫۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

46K

عدد جرمی46
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۶۱۹۸۱۵۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۸ Da
g-factor
‎−۰٫۵۲۵۵ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۶٫۳ ± ۰٫۰۸ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

47K

عدد جرمی47
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۶۱۶۶۱۶۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۳٫۸۶۶ ± ۰٫۰۱۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۳۸ ± ۰٫۰۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

48K

عدد جرمی48
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۶۵۳۴۱۱۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۸۳ ± ۰٫۱۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

عدد جرمی49
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۶۸۲۱۰۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
۲٫۶۷۷۲ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۶ ± ۰٫۰۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

عدد جرمی50
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۷۲۳۸۰۰۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷۲ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

عدد جرمی51
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۷۵۸۲۸۶۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
۰٫۳۴۲ ± ۰٫۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶۵ ± ۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

عدد جرمی52
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۸۱۶۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۰ ± ۴ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

عدد جرمی53
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۸۶۸ ± ۰٫۰۰۰۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

عدد جرمی54
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۹۴۴۷۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰ ± ۵ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

عدد جرمی55
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۰۰۰۵۰۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

عدد جرمی56
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۰۰۸۵۶۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

عدد جرمی57
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۰۱۵۱۶۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

عدد جرمی58
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۰۲۳۵۴۳ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

عدد جرمی59
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۰۳۰۸۶۴ ± ۰٫۰۰۰۸۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

تاریخ

کاشفSir Humphrey Davy
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1807
ریشه‌شناسیEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
pronunciationpe-TASS-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۰٬۹۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۳۹۹ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048