பொட்டாசியம்

பொட்டாசியம் (K)

19 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number19
Atomic Weight39.0983
திணிவெண்39
Group1
Period4
Blocks
நேர்மின்னி19 p+
நொதுமி20 n0
எதிர்மின்னி19 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of K (பொட்டாசியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
220 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
196 pm
Metallic Radius
203 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
275 pm
அடர்த்தி
0.89 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பொட்டாசியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.50147 eV/particle
ionization energy
4.34066354 eV/particle
ionization energy of K (பொட்டாசியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
2.33 kJ/mol
enthalpy of fusion
102.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 8, 1
போர் அணு மாதிரி: K (பொட்டாசியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: K (பொட்டாசியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of K (பொட்டாசியம்)
Orbital Diagram of K (பொட்டாசியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.82
Electrophilicity Index
0.7633848415985606 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,032.15 K
Melting Point
336.65 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2,223.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.757 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
14 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000007000000000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000067 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000262 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00000574
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
5.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.4 MPa
அமுங்குமை
3.1 GPa
shear modulus
1.3 GPa
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
2,000 m/s
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
289.7 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,923 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.1
Neutron Mass Absorption
0.0018
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

திணிவெண்31
neutron number12
relative atomic mass
31.03678 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity+

decay modeintensity
3p100%

32K

திணிவெண்32
neutron number13
relative atomic mass
32.023607 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

33K

திணிவெண்33
neutron number14
relative atomic mass
33.008095 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34K

திணிவெண்34
neutron number15
relative atomic mass
33.99869 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

35K

திணிவெண்35
neutron number16
relative atomic mass
34.988005406 ± 0.00000055 Da
g-factor
0.26133333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
175.2 ± 1.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

திணிவெண்36
neutron number17
relative atomic mass
35.981301887 ± 0.000000349 Da
g-factor
0.274 ± 0.0005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
341 ± 3 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

திணிவெண்37
neutron number18
relative atomic mass
36.97337589 ± 0.0000001 Da
g-factor
0.13547333333333 ± 0.00004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.23651 ± 0.00094 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.109 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

திணிவெண்38
neutron number19
relative atomic mass
37.969081114 ± 0.000000209 Da
g-factor
0.457 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.651 ± 0.019 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

திணிவெண்39
neutron number20
relative atomic mass
38.96370648482 ± 0.00000000489 Da
g-factor
0.26098 ± 0.0000053333333333333
natural abundance
93.2581 ± 0.0044
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0603 ± 0.0006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity+

40K

திணிவெண்40
neutron number21
relative atomic mass
39.963998165 ± 0.00000006 Da
g-factor
natural abundance
0.0117 ± 0.0001
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.248 ± 0.003 Gy
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
-0.075 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

திணிவெண்41
neutron number22
relative atomic mass
40.96182525611 ± 0.00000000403 Da
g-factor
0.143248 ± 0.0000033333333333333
natural abundance
6.7302 ± 0.0044
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0734 ± 0.0007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity+

42K

திணிவெண்42
neutron number23
relative atomic mass
41.962402305 ± 0.000000113 Da
g-factor
-0.57125 ± 0.0003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.355 ± 0.007 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

43K

திணிவெண்43
neutron number24
relative atomic mass
42.960734701 ± 0.00000044 Da
g-factor
0.10886666666667 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.3 ± 0.1 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

44K

திணிவெண்44
neutron number25
relative atomic mass
43.961586984 ± 0.00000045 Da
g-factor
-0.428 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.13 ± 0.19 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

45K

திணிவெண்45
neutron number26
relative atomic mass
44.960691491 ± 0.00000056 Da
g-factor
0.1156 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.8 ± 0.6 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

46K

திணிவெண்46
neutron number27
relative atomic mass
45.961981584 ± 0.00000078 Da
g-factor
-0.5255 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
96.3 ± 0.08 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

47K

திணிவெண்47
neutron number28
relative atomic mass
46.961661612 ± 0.0000015 Da
g-factor
3.866 ± 0.018
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.38 ± 0.03 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

48K

திணிவெண்48
neutron number29
relative atomic mass
47.965341184 ± 0.00000083 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.83 ± 0.14 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

திணிவெண்49
neutron number30
relative atomic mass
48.968210753 ± 0.00000086 Da
g-factor
2.6772 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.26 ± 0.05 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

திணிவெண்50
neutron number31
relative atomic mass
49.972380015 ± 0.0000083 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
472 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

திணிவெண்51
neutron number32
relative atomic mass
50.975828664 ± 0.000014 Da
g-factor
0.342 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
365 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

திணிவெண்52
neutron number33
relative atomic mass
51.981602 ± 0.000036 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
110 ± 4 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

திணிவெண்53
neutron number34
relative atomic mass
52.9868 ± 0.00012 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

திணிவெண்54
neutron number35
relative atomic mass
53.994471 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 5 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

திணிவெண்55
neutron number36
relative atomic mass
55.000505 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

திணிவெண்56
neutron number37
relative atomic mass
56.008567 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

திணிவெண்57
neutron number38
relative atomic mass
57.015169 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

திணிவெண்58
neutron number39
relative atomic mass
58.023543 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

திணிவெண்59
neutron number40
relative atomic mass
59.030864 ± 0.000859 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1807
சொற்பிறப்பியல்English: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
pronunciationpe-TASS-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
20,900 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
399 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.2 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.07 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0004 %
Abundance in Universe
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048