லித்தியம்

லித்தியம் (Li)

3 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number3
Atomic Weight6.94
திணிவெண்7
Group1
Period2
Blocks
நேர்மின்னி3 p+
நொதுமி4 n0
எதிர்மின்னி3 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Li (லித்தியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
182 pm
அடர்த்தி
0.534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: லித்தியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.618049 eV/particle
ionization energy
5.391714761 eV/particle
ionization energy of Li (லித்தியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
148 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159.3 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 1
போர் அணு மாதிரி: Li (லித்தியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Li (லித்தியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Li (லித்தியம்)
Orbital Diagram of Li (லித்தியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.98
Electrophilicity Index
0.9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,615.15 K
Melting Point
453.65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3,223.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery-white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
84.8 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000046 1/K
molar heat capacity
24.86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
3.582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
11 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000009400000000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000256 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000178 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000137
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.6 MPa
அமுங்குமை
11 GPa
shear modulus
4.2 GPa
யங்கின் மட்டு
4.9 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
6,000 m/s
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
164.1125 ± 0.0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,392 a₀
allotrope
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

திணிவெண்3
neutron number0
relative atomic mass
3.030775 ± 0.002147 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

4Li

திணிவெண்4
neutron number1
relative atomic mass
4.027185561 ± 0.000227733 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
91 ± 9 ys
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

5Li

திணிவெண்5
neutron number2
relative atomic mass
5.0125378 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
370 ± 30 ys
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

6Li

திணிவெண்6
neutron number3
relative atomic mass
6.01512288742 ± 0.00000000155 Da
g-factor
0.822043 ± 0.000003
natural abundance
4.85 ± 1.71
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
-0.000806 ± 0.000006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity+

7Li

திணிவெண்7
neutron number4
relative atomic mass
7.01600343426 ± 0.0000000045 Da
g-factor
2.170938 ± 0.000008
natural abundance
95.15 ± 1.71
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.0003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity-

8Li

திணிவெண்8
neutron number5
relative atomic mass
8.022486244 ± 0.00000005 Da
g-factor
0.82675 ± 0.00001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
838.7 ± 0.3 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.0314 ± 0.0002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

திணிவெண்9
neutron number6
relative atomic mass
9.026790191 ± 0.0000002 Da
g-factor
2.2911066666667 ± 0.00004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
178.2 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0304 ± 0.0002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

திணிவெண்10
neutron number7
relative atomic mass
10.035483453 ± 0.000013656 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.5 zs
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

11Li

திணிவெண்11
neutron number8
relative atomic mass
11.043723581 ± 0.00000066 Da
g-factor
2.4474 ± 0.00013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.75 ± 0.06 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0333 ± 0.0005
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

திணிவெண்12
neutron number9
relative atomic mass
12.052613942 ± 0.000032213 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

13Li

திணிவெண்13
neutron number10
relative atomic mass
13.061171503 ± 0.00007515 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.3 ± 1.2 zs
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Johann Arfwedson
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1817
சொற்பிறப்பியல்Greek: lithos (stone).
pronunciationLITH-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.18 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000003 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00017 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000000006 %
Abundance in Universe
0.0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208