Lorenxi, Lawrenci

Lorenxi, Lawrenci (Lr)

Nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử 103
Số nguyên tử103
Nguyên tử khối262
số khối251
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton103 p+
Nơ tron148 n0
Electrons103 e-
Animated Mô hình Bohr of Lr (Lorenxi, Lawrenci)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Bán kính van der Waals
246 pm
mật độ
15,6 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Mô hình Bohr: Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 7s2 7p1
Enhanced Mô hình Bohr of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Orbital Diagram of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
trạng thái oxy hóa3
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.900,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2P1/2
space group ()

Đồng vị của Lawrenci

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Radioactive Isotopes16

251Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,094289 ± 0,000215 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

251Lr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

252Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,095048 ± 0,000198 Da
số khối252
g-factor
chu kỳ bán rã
369 ± 75 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

252Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

253Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,09503385 ± 0,000176634 Da
số khối253
g-factor
chu kỳ bán rã
632 ± 46 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

253Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

254Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,096238813 ± 0,000098026 Da
số khối254
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 0,9 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

254Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,096562399 ± 0,000019 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
31,1 ± 1,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity-

255Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)%

256Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,098494024 ± 0,000089 Da
số khối256
g-factor
0
chu kỳ bán rã
27,9 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity-

256Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,09948 ± 0,000047 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

257Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

258Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,101753 ± 0,000109 Da
số khối258
g-factor
chu kỳ bán rã
3,92 ± 0,33 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

258Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,1029 ± 0,000076 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
6,2 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity-

259Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,105504 ± 0,000134 Da
số khối260
g-factor
chu kỳ bán rã
3 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

260Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,106879 ± 0,000215 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 12 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity-

261Lr Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

262Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,109615 ± 0,000215 Da
số khối262
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity

262Lr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)%

263Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,111293 ± 0,00024 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

263Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

264Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,114198 ± 0,000468 Da
số khối264
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

264Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

265Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,116193 ± 0,000587 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

265Lr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

266Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,119874 ± 0,000579 Da
số khối266
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 14 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2014
parity

266Lr Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

lịch sử

được phát hiện bởiA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1961
từ nguyên họcNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
cách phát âmlor-ENS-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants