لوتتیم

لوتتیم (Lu)

عنصری در جدول تناوبی با عدد اتمی ۷۱
عدد اتمی71
عدد جرمی174.9668
عدد جرمی175
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون71 p+
نوترون104 n0
الکترون71 e-
Animated مدل بور of Lu (لوتتیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۱۷٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۲ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۸۶٫۱ pm
Crystal Radius
۱۰۰٫۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۴ pm
density
۹٫۸۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: لوتتیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۹۹۲ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۳۴ eV/particle
ionization energy
۵٫۴۲۵۸۷۱ eV/particle
ionization energy of Lu (لوتتیم)
آنتالپی تبخیر
۴۱۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۲۷٫۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 9, 2
مدل بور: Lu (لوتتیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Lu (لوتتیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced مدل بور of Lu (لوتتیم)
Orbital Diagram of Lu (لوتتیم)
عدد اکسایش0, 2, 3
الکترونگاتیوی
1
Electrophilicity Index
۰٫۸۱۷۰۹۸۶۹۳۳۳۶۹۱۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۶۷۵٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۹۳۶٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۸۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۵۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۸ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۵۷ m Ω
ابررسانایی
۰٫۱ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۱۱۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۵۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۴۸ GPa
مدول برشی
۲۷ GPa
مدول یانگ
۶۹ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۶
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۹۷۰٫۶ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۱۳۷ ± ۷ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۸۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲۲
عدد کوانتومی2D3/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های لوتتیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

عدد جرمی150
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۷۳۴۰۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵ ± ۳ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

عدد جرمی151
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۶۷۴۷۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸٫۴ ± ۰٫۹ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

عدد جرمی152
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۶۴۱۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۵۰ ± ۷۰ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

عدد جرمی153
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۵۸۸۰۲۲۴۸ ± ۰٫۰۰۰۱۶۱۰۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

عدد جرمی154
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۵۷۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

عدد جرمی155
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۵۴۳۲۶۰۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸ ± ۲ ms
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

عدد جرمی156
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۵۳۰۸۶۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۵۸۱۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۴ ± ۱۲ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

عدد جرمی157
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۵۰۱۴۴۸۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۹۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۷ ± ۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

عدد جرمی158
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۴۹۳۱۵۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۶ ± ۰٫۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

عدد جرمی159
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۴۶۶۳۵۶۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۴۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۱ ± ۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

عدد جرمی160
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۴۶۰۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

عدد جرمی161
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۴۳۵۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۴۴۴ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۷ ± ۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

عدد جرمی162
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۴۳۲۸۲۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۸۰۵۵۴ Da
g-factor
۰٫۰۵۵۱ ± ۰٫۰۰۱۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۷ ± ۰٫۰۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۱۹ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

عدد جرمی163
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۴۱۱۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۱۵۳۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹۷ ± ۰٫۱۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

عدد جرمی164
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۴۱۳۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰٫۰۵۸۹ ± ۰٫۰۰۱۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۴ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۰۸ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1977
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

عدد جرمی165
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۹۴۰۶۷۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۸۴۹ Da
g-factor
‎−۰٫۰۴۸۸ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۷۴ ± ۰٫۱ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

عدد جرمی166
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۳۹۸۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰٫۴۸۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۵ ± ۰٫۱ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
۴٫۳۳ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

عدد جرمی167
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۳۸۲۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۰٫۶۶۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱٫۵ ± ۱ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۲۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

عدد جرمی168
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۳۸۷۲۹۷۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۷۶۶ Da
g-factor
۰٫۵۰۱۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۴۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵ ± ۰٫۱ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
۴٫۷۷ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

عدد جرمی169
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۳۷۶۴۵۸۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۲۶ Da
g-factor
۰٫۶۵۳۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴٫۰۶ ± ۰٫۰۵ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۴۸ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

عدد جرمی170
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۳۸۴۷۹۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۰۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۱۲ ± ۰٫۰۳ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

عدد جرمی171
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۳۷۹۱۸۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۹۹ Da
g-factor
۰٫۶۵۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲۴۷ ± ۰٫۰۲۳ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵۳ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

عدد جرمی172
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۳۹۰۹۱۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۰۷ Da
g-factor
۰٫۷۲۲۷۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۷ ± ۰٫۰۳ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۳٫۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

عدد جرمی173
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۳۸۹۳۵۷۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۸۲ Da
g-factor
۰٫۶۴۹۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۷ ± ۰٫۰۱ y
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۵۳ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

174Lu

عدد جرمی174
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۴۰۳۴۲۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۸۲ Da
g-factor
۱٫۹۸۲ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۱ ± ۰٫۰۵ y
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۷۳ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

عدد جرمی175
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۰۷۷۷۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۹۵ Da
g-factor
۰٫۶۳۵۹۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۵۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
۹۷٫۴۰۱ ± ۰٫۰۱۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۴۹ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1934
پاریته+

176Lu

عدد جرمی176
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۲۶۹۱۷۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۱ Da
g-factor
۰٫۴۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
۲٫۵۹۹ ± ۰٫۰۱۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷٫۰۱ ± ۰٫۱۷ Gy
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

عدد جرمی177
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۳۷۶۳۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۱ Da
g-factor
۰٫۶۳۷۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۹ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۳۹ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1945
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

178Lu

عدد جرمی178
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۴۵۹۶۰۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۱۶ Da
g-factor
‎−۱٫۳۷۳ ± ۰٫۰۰۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۴ ± ۰٫۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۰۸ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

179Lu

عدد جرمی179
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۷۳۳۲۹۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۲۸ Da
g-factor
۰٫۶۷۶۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۳۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۹ ± ۰٫۰۶ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۳۲ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

180Lu

عدد جرمی180
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۴۹۸۹۰۷۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۷۵۹۲۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷ ± ۰٫۱ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

181Lu

عدد جرمی181
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۵۱۹۰۸ ± ۰٫۰۰۰۱۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۳ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

182Lu

عدد جرمی182
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۵۱۵۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

183Lu

عدد جرمی183
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۷۳۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸ ± ۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

184Lu

عدد جرمی184
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۶۱۰۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۳ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

185Lu

عدد جرمی185
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۶۳۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

186Lu

عدد جرمی186
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۶۷۴۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

عدد جرمی187
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۷۰۱۸۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

188Lu

عدد جرمی188
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۷۴۴۲۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفGeorges Urbain
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1907
ریشه‌شناسیNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۸ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۲۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956