લૂટીશિયમનો

લૂટીશિયમનો (Lu)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number71
Atomic Weight174.9668
mass number175
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન71 p+
neutron104 n0
ઈલેક્ટ્રોન71 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Lu (લૂટીશિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86.1 pm
Crystal Radius
100.1 pm
Van der Waals radius
224 pm
density
9.84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: લૂટીશિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
992 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
5.425871 eV/particle
ionization energy of Lu (લૂટીશિયમનો)
enthalpy of vaporization
414 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
427.6 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 9, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Lu (લૂટીશિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Lu (લૂટીશિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Lu (લૂટીશિયમનો)
Orbital Diagram of Lu (લૂટીશિયમનો)
oxidation number0, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1
Electrophilicity Index
0.817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,675.15 K
Melting Point
1,936.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
26.86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.8 MS/m
electrical resistivity
0.00000057 m Ω
superconductivity
0.1 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000012 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000118
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
48 GPa
shear modulus
27 GPa
Young's modulus
69 GPa
Poisson's ratio
0.26
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryLanthanides, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970.6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0.022
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

mass number150
neutron number79
relative atomic mass
149.973407 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45 ± 3 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

mass number151
neutron number80
relative atomic mass
150.967471 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
78.4 ± 0.9 ms
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

mass number152
neutron number81
relative atomic mass
151.96412 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
650 ± 70 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

mass number153
neutron number82
relative atomic mass
152.958802248 ± 0.00016105 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
900 ± 200 ms
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

mass number154
neutron number83
relative atomic mass
153.957416 ± 0.000216 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

mass number155
neutron number84
relative atomic mass
154.954326005 ± 0.00002066 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
68 ± 2 ms
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

mass number156
neutron number85
relative atomic mass
155.953086606 ± 0.000058102 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
494 ± 12 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

mass number157
neutron number86
relative atomic mass
156.950144807 ± 0.000012961 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.7 ± 2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

mass number158
neutron number87
relative atomic mass
157.94931562 ± 0.000016236 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.6 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

mass number159
neutron number88
relative atomic mass
158.946635615 ± 0.000040433 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.1 ± 1 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

mass number160
neutron number89
relative atomic mass
159.946033 ± 0.000061 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.1 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

mass number161
neutron number90
relative atomic mass
160.943572 ± 0.00003 Da
g-factor
0.444 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
77 ± 2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

mass number162
neutron number91
relative atomic mass
161.943282776 ± 0.000080554 Da
g-factor
0.0551 ± 0.0011
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.37 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.519 ± 0.008
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

mass number163
neutron number92
relative atomic mass
162.941179 ± 0.00003 Da
g-factor
0.1534 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.97 ± 0.13 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

mass number164
neutron number93
relative atomic mass
163.941339 ± 0.00003 Da
g-factor
0.0589 ± 0.0011
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.14 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.608 ± 0.007
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

mass number165
neutron number94
relative atomic mass
164.939406758 ± 0.00002849 Da
g-factor
-0.0488 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.74 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

mass number166
neutron number95
relative atomic mass
165.939859 ± 0.000032 Da
g-factor
0.48383333333333 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.65 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
4.33 ± 0.04
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

mass number167
neutron number96
relative atomic mass
166.938243 ± 0.00004 Da
g-factor
0.66228571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
51.5 ± 1 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.28 ± 0.02
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

mass number168
neutron number97
relative atomic mass
167.938729798 ± 0.000040766 Da
g-factor
0.50116666666667 ± 0.0041666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.5 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
4.77 ± 0.06
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

mass number169
neutron number98
relative atomic mass
168.937645845 ± 0.000003226 Da
g-factor
0.65371428571429 ± 0.0011428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
34.06 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.03
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

mass number170
neutron number99
relative atomic mass
169.93847923 ± 0.000018081 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.012 ± 0.03 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

mass number171
neutron number100
relative atomic mass
170.937918591 ± 0.000001999 Da
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0011428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.247 ± 0.023 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.03
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

mass number172
neutron number101
relative atomic mass
171.93909132 ± 0.000002507 Da
g-factor
0.72275 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.7 ± 0.03 d
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
3.8 ± 0.04
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

mass number173
neutron number102
relative atomic mass
172.938935722 ± 0.000001682 Da
g-factor
0.64942857142857 ± 0.00057142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.37 ± 0.01 y
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.02
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

mass number174
neutron number103
relative atomic mass
173.94034284 ± 0.000001682 Da
g-factor
1.982 ± 0.005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.31 ± 0.05 y
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.773 ± 0.007
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

mass number175
neutron number104
relative atomic mass
174.940777211 ± 0.000001295 Da
g-factor
0.63591428571429 ± 0.00054285714285714
natural abundance
97.401 ± 0.013
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.49 ± 0.02
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

176Lu

mass number176
neutron number105
relative atomic mass
175.942691711 ± 0.000001301 Da
g-factor
0.45142857142857 ± 0.00071428571428571
natural abundance
2.599 ± 0.013
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
37.01 ± 0.17 Gy
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

mass number177
neutron number106
relative atomic mass
176.94376357 ± 0.00000131 Da
g-factor
0.63757142857143 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.6443 ± 0.0009 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.39 ± 0.03
શોધની તારીખ1945
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

mass number178
neutron number107
relative atomic mass
177.945960065 ± 0.000002416 Da
g-factor
-1.373 ± 0.009
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28.4 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.01
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

mass number179
neutron number108
relative atomic mass
178.947332985 ± 0.000005528 Da
g-factor
0.67657142857143 ± 0.0034285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.59 ± 0.06 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.32 ± 0.03
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

mass number180
neutron number109
relative atomic mass
179.949890744 ± 0.000075926 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.7 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

mass number181
neutron number110
relative atomic mass
180.951908 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.5 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

mass number182
neutron number111
relative atomic mass
181.955158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

mass number183
neutron number112
relative atomic mass
182.957363 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
58 ± 4 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

mass number184
neutron number113
relative atomic mass
183.96103 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20 ± 3 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

mass number185
neutron number114
relative atomic mass
184.963542 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

186Lu

mass number186
neutron number115
relative atomic mass
185.96745 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

mass number187
neutron number116
relative atomic mass
186.970188 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

188Lu

mass number188
neutron number117
relative atomic mass
187.974428 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકGeorges Urbain
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1907
etymologyNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
ઉચ્ચારloo-TEE-shi-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.8 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000015 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000029 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956