லியுதேத்தியம்

லியுதேத்தியம் (Lu)

element with the atomic number of 71
Atomic Number71
Atomic Weight174.9668
திணிவெண்175
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி71 p+
நொதுமி104 n0
எதிர்மின்னி71 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Lu (லியுதேத்தியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86.1 pm
Crystal Radius
100.1 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
224 pm
அடர்த்தி
9.84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: லியுதேத்தியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
992 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.425871 eV/particle
ionization energy of Lu (லியுதேத்தியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
414 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
427.6 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Lu (லியுதேத்தியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Lu (லியுதேத்தியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Lu (லியுதேத்தியம்)
Orbital Diagram of Lu (லியுதேத்தியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1
Electrophilicity Index
0.817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,675.15 K
Melting Point
1,936.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.00001 1/K
molar heat capacity
26.86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.8 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000057 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.1 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000012 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000021 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000118
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
48 GPa
shear modulus
27 GPa
யங்கின் மட்டு
69 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.26
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryLanthanides, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970.6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0.022
குவாண்டம் எண்2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

திணிவெண்150
neutron number79
relative atomic mass
149.973407 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45 ± 3 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

திணிவெண்151
neutron number80
relative atomic mass
150.967471 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
78.4 ± 0.9 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

திணிவெண்152
neutron number81
relative atomic mass
151.96412 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
650 ± 70 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

திணிவெண்153
neutron number82
relative atomic mass
152.958802248 ± 0.00016105 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 200 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

திணிவெண்154
neutron number83
relative atomic mass
153.957416 ± 0.000216 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

திணிவெண்155
neutron number84
relative atomic mass
154.954326005 ± 0.00002066 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68 ± 2 ms
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

திணிவெண்156
neutron number85
relative atomic mass
155.953086606 ± 0.000058102 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
494 ± 12 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

திணிவெண்157
neutron number86
relative atomic mass
156.950144807 ± 0.000012961 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.7 ± 2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

திணிவெண்158
neutron number87
relative atomic mass
157.94931562 ± 0.000016236 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.6 ± 0.3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

திணிவெண்159
neutron number88
relative atomic mass
158.946635615 ± 0.000040433 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.1 ± 1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

திணிவெண்160
neutron number89
relative atomic mass
159.946033 ± 0.000061 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.1 ± 0.3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

திணிவெண்161
neutron number90
relative atomic mass
160.943572 ± 0.00003 Da
g-factor
0.444 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
77 ± 2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

திணிவெண்162
neutron number91
relative atomic mass
161.943282776 ± 0.000080554 Da
g-factor
0.0551 ± 0.0011
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.37 ± 0.02 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.519 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

திணிவெண்163
neutron number92
relative atomic mass
162.941179 ± 0.00003 Da
g-factor
0.1534 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.97 ± 0.13 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

திணிவெண்164
neutron number93
relative atomic mass
163.941339 ± 0.00003 Da
g-factor
0.0589 ± 0.0011
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.14 ± 0.03 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.608 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

திணிவெண்165
neutron number94
relative atomic mass
164.939406758 ± 0.00002849 Da
g-factor
-0.0488 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.74 ± 0.1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

திணிவெண்166
neutron number95
relative atomic mass
165.939859 ± 0.000032 Da
g-factor
0.48383333333333 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.65 ± 0.1 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
4.33 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

திணிவெண்167
neutron number96
relative atomic mass
166.938243 ± 0.00004 Da
g-factor
0.66228571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.5 ± 1 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.28 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

திணிவெண்168
neutron number97
relative atomic mass
167.938729798 ± 0.000040766 Da
g-factor
0.50116666666667 ± 0.0041666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 0.1 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
4.77 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

திணிவெண்169
neutron number98
relative atomic mass
168.937645845 ± 0.000003226 Da
g-factor
0.65371428571429 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.06 ± 0.05 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

திணிவெண்170
neutron number99
relative atomic mass
169.93847923 ± 0.000018081 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.012 ± 0.03 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

திணிவெண்171
neutron number100
relative atomic mass
170.937918591 ± 0.000001999 Da
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.247 ± 0.023 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

திணிவெண்172
neutron number101
relative atomic mass
171.93909132 ± 0.000002507 Da
g-factor
0.72275 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.7 ± 0.03 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
3.8 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

திணிவெண்173
neutron number102
relative atomic mass
172.938935722 ± 0.000001682 Da
g-factor
0.64942857142857 ± 0.00057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.37 ± 0.01 y
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

திணிவெண்174
neutron number103
relative atomic mass
173.94034284 ± 0.000001682 Da
g-factor
1.982 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.31 ± 0.05 y
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.773 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

திணிவெண்175
neutron number104
relative atomic mass
174.940777211 ± 0.000001295 Da
g-factor
0.63591428571429 ± 0.00054285714285714
natural abundance
97.401 ± 0.013
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.49 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

176Lu

திணிவெண்176
neutron number105
relative atomic mass
175.942691711 ± 0.000001301 Da
g-factor
0.45142857142857 ± 0.00071428571428571
natural abundance
2.599 ± 0.013
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.01 ± 0.17 Gy
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

திணிவெண்177
neutron number106
relative atomic mass
176.94376357 ± 0.00000131 Da
g-factor
0.63757142857143 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.6443 ± 0.0009 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.39 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

திணிவெண்178
neutron number107
relative atomic mass
177.945960065 ± 0.000002416 Da
g-factor
-1.373 ± 0.009
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.4 ± 0.2 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

திணிவெண்179
neutron number108
relative atomic mass
178.947332985 ± 0.000005528 Da
g-factor
0.67657142857143 ± 0.0034285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.59 ± 0.06 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.32 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

திணிவெண்180
neutron number109
relative atomic mass
179.949890744 ± 0.000075926 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.7 ± 0.1 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

திணிவெண்181
neutron number110
relative atomic mass
180.951908 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.3 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

திணிவெண்182
neutron number111
relative atomic mass
181.955158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.2 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

திணிவெண்183
neutron number112
relative atomic mass
182.957363 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58 ± 4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

திணிவெண்184
neutron number113
relative atomic mass
183.96103 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 3 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

திணிவெண்185
neutron number114
relative atomic mass
184.963542 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

186Lu

திணிவெண்186
neutron number115
relative atomic mass
185.96745 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

திணிவெண்187
neutron number116
relative atomic mass
186.970188 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

188Lu

திணிவெண்188
neutron number117
relative atomic mass
187.974428 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Georges Urbain
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1907
சொற்பிறப்பியல்Named for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.8 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000015 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000029 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956