યુનુનહેક્સિયમનો

યુનુનહેક્સિયમનો (Lv)

chemical element with the atomic number of 116
Atomic Number116
Atomic Weight293
mass number289
Group16
Period7
Blockp
પ્રોટોન116 p+
neutron173 n0
ઈલેક્ટ્રોન116 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Lv (યુનુનહેક્સિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
12.9 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Lv (યુનુનહેક્સિયમનો)
valence electron6
Lewis structure: Lv (યુનુનહેક્સિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Lv (યુનુનહેક્સિયમનો)
Orbital Diagram of Lv (યુનુનહેક્સિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group ()

Isotopes of Livermorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes5
Natural Isotopes0

289Lv

mass number289
neutron number173
relative atomic mass
289.198023 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)

290Lv

mass number290
neutron number174
relative atomic mass
290.198635 ± 0.000593 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9 ± 3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

mass number291
neutron number175
relative atomic mass
291.201014 ± 0.000669 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26 ± 12 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

mass number292
neutron number176
relative atomic mass
292.201969 ± 0.000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

mass number293
neutron number177
relative atomic mass
293.204583 ± 0.000553 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70 ± 30 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકLawrence Livermore National Laboratory
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ2000
etymologyNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
ઉચ્ચાર

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants