યુનુન્પેનટિયમનો

યુનુન્પેનટિયમનો (Mc)

element with the atomic number of 115
Atomic Number115
Atomic Weight288
mass number287
Group15
Period7
Blockp
પ્રોટોન115 p+
neutron172 n0
ઈલેક્ટ્રોન115 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mc (યુનુન્પેનટિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
13.5 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Mc (યુનુન્પેનટિયમનો)
valence electron5
Lewis structure: Mc (યુનુન્પેનટિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mc (યુનુન્પેનટિયમનો)
Orbital Diagram of Mc (યુનુન્પેનટિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4S3/2
space group ()

Isotopes of Moscovium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes6
Natural Isotopes0

287Mc

mass number287
neutron number172
relative atomic mass
287.19082 ± 0.000475 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60 ± 30 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

288Mc

mass number288
neutron number173
relative atomic mass
288.192879 ± 0.000575 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
177 ± 20 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

289Mc

mass number289
neutron number174
relative atomic mass
289.193971 ± 0.000834 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
410 ± 150 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

290Mc

mass number290
neutron number175
relative atomic mass
290.196235 ± 0.000635 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
840 ± 360 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

291Mc

mass number291
neutron number176
relative atomic mass
291.197725 ± 0.000789 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

mass number292
neutron number177
relative atomic mass
292.200323 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJoint Institute for Nuclear Research
શોધનું સ્થળRussia
શોધની તારીખ2003
etymologyNamed after the city of Moscov.
ઉચ્ચાર

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants