منگنز

منگنز (Mn)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۲۵
عدد اتمی25
عدد جرمی54.938044
عدد جرمی55
گروه7
تناوب4
بلوکd
پروتون25 p+
نوترون30 n0
الکترون25 e-
Animated مدل بور of Mn (منگنز)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۷٫۳۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۹ pm
Metallic Radius
۱۱۸ pm
شعاع یونی
۶۶ pm
Crystal Radius
۸۰ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۵ pm
density
۷٫۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: منگنز0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۹۷٫۳ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۷٫۴۳۴۰۱۸ eV/particle
ionization energy of Mn (منگنز)
آنتالپی تبخیر
۲۲۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۳٫۴ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۸۳٫۳ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 13, 2
مدل بور: Mn (منگنز)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Mn (منگنز)
آرایش اتمی[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced مدل بور of Mn (منگنز)
Orbital Diagram of Mn (منگنز)
عدد اکسایش-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۳۳۴٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۵۱۹٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
۴٬۳۲۵٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۱۷ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۳۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۴۷۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۶۲ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۱۶ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۴۷۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۹۰۳۸۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
۱۰۰ K
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (CUB)
ثابت شبکه
۸٫۸۹ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶ MPa
مدول حجمی
۱۲۰ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
۱۹۸ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۵٬۱۵۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۷۴٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۶۸ ± ۹ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۵۵۲ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۳٫۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۸۳
عدد کوانتومی6S5/2
گروه فضایی217 (I_43m)

ایزوتوپ‌های منگنز

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار30
Natural Isotopes1

43Mn

عدد جرمی43
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۰۱۸۶۴۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

44Mn

عدد جرمی44
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۰۰۸۰۰۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

45Mn

عدد جرمی45
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۹۴۶۵۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

46Mn

عدد جرمی46
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۸۶۶۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۲ ± ۰٫۴ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

عدد جرمی47
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۷۵۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۸ ± ۱٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

عدد جرمی48
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۶۸۵۴۸۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۱۹۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۸٫۱ ± ۲٫۲ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

عدد جرمی49
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۵۹۶۱۳۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸۲ ± ۷ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

عدد جرمی50
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۵۴۲۳۸۱۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸۳٫۲۱ ± ۰٫۰۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

عدد جرمی51
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۴۸۲۰۸۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۲۶ Da
g-factor
۱٫۴۳ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۸۱ ± ۰٫۲۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۱ ± ۰٫۰۸
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

عدد جرمی52
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۴۵۵۵۹۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۳۸ Da
g-factor
۰٫۵۱۰۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵۹۱ ± ۰٫۰۰۳ d
اسپین6
nuclear quadrupole moment
۰٫۵ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

عدد جرمی53
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۴۱۲۸۷۴۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷۱ Da
g-factor
۱٫۴۳۸ ± ۰٫۰۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷ ± ۰٫۴ My
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

54Mn

عدد جرمی54
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۴۰۳۵۵۷۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
۱٫۰۹۹ ± ۰٫۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱۲٫۰۸۱ ± ۰٫۰۳۲ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

عدد جرمی55
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۳۸۰۴۳۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۷۹ Da
g-factor
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۳ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1923
پاریته-

56Mn

عدد جرمی56
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۳۸۹۰۲۸۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۱۴ Da
g-factor
۱٫۰۸ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۷۸۹ ± ۰٫۰۰۰۱ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۴ ± ۰٫۰۸
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

57Mn

عدد جرمی57
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۳۸۲۸۵۹۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۱۵ Da
g-factor
۱٫۳۹۲۴ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۵٫۴ ± ۱٫۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

58Mn

عدد جرمی58
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۴۰۰۶۶۶۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹ Da
g-factor
۲٫۶۲۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳ ± ۰٫۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳ ± ۰٫۰۸
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

59Mn

عدد جرمی59
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۴۰۳۹۱۱۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
۱٫۳۹۷۶ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۹ ± ۰٫۰۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۴ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

60Mn

عدد جرمی60
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۴۳۱۳۶۵۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
۲٫۴۸۸ ± ۰٫۰۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸۰ ± ۲۰ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

61Mn

عدد جرمی61
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۴۴۴۵۲۵۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
۱٫۴۱۳۲ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۹ ± ۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

عدد جرمی62
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۴۷۹۰۷۳۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۲۳ Da
g-factor
۲٫۳۸۴ ± ۰٫۰۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۲ ± ۱۳ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

عدد جرمی63
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۴۹۶۶۴۶۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۱٫۳۷۵۶ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷۵ ± ۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

عدد جرمی64
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۵۳۸۴۹۳۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸ Da
g-factor
۲٫۰۸۵ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۸٫۸ ± ۲٫۴ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

عدد جرمی65
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۵۶۰۱۹۷۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۱٫۹ ± ۰٫۷ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

عدد جرمی66
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۶۰۵۴۶۸۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳٫۸ ± ۰٫۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

عدد جرمی67
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۶۳۹۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶٫۷ ± ۲٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

عدد جرمی68
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۶۸۹۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۷ ± ۱٫۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

عدد جرمی69
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۷۲۷۷۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۱ ± ۱٫۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

عدد جرمی70
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۷۸۰۴۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۹ ± ۱٫۷ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

عدد جرمی71
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۸۲۱۵۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

عدد جرمی72
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۸۸۰۰۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

عدد جرمی73
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۹۲۸۰۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفJohann Gahn
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1774
ریشه‌شناسیLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۹۵۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۲۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۸ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168